Анги, танхим

МУИС-ийн БС-ийн хичээлийн IY,Y байрны өрөөнүүдийн харъяалал

Өрөөний дугаар Өрөөний нэр Өрөөний төрөл Суудлын тоо Харъяалал
1 109 Хичээлийн танхим Хичээлийн танхим 36 Бизнесийн сургуулийн харъяанд
2 112 Хичээлийн танхим Хичээлийн танхим 34 Бизнесийн сургуулийн харъяанд
3 118 Хичээлийн танхим Хичээлийн танхим 40 Бизнесийн сургуулийн харъяанд
4 119 Хичээлийн танхим Хичээлийн танхим 50 МУИС-ийн хэмжээнд
5 122 Хичээлийн танхим Хичээлийн танхим 60 МУИС-ийн хэмжээнд
6 204 Хичээлийн танхим Хичээлийн танхим 40 МУИС-ийн хэмжээнд
7 205 Хичээлийн танхим Хичээлийн танхим 39 МУИС-ийн хэмжээнд
8 206 Хичээлийн танхим Хичээлийн танхим 51 Бизнесийн сургуулийн харъяанд
9 208 Хичээлийн танхим Хичээлийн танхим 20 МУИС-ийн хэмжээнд
10 210а Хичээлийн танхим Хичээлийн танхим 18 Бизнесийн сургуулийн харъяанд
11 211 Хичээлийн танхим Хичээлийн танхим 40 МУИС-ийн хэмжээнд
12 216 Хичээлийн танхим Хичээлийн танхим 36 Бизнесийн сургуулийн харъяанд
13 220 Анги Анги 22 Бизнесийн сургуулийн харъяанд
14 221 Лекцийн заал Лекцийн заал 130 Бизнесийн сургуулийн харъяанд
15 301 Хичээлийн танхим Хичээлийн танхим 50 Бизнесийн сургуулийн харъяанд
16 303б Хичээлийн танхим Хичээлийн танхим 34 МУИС-ийн хэмжээнд
17 304 Хичээлийн танхим Хичээлийн танхим 56 Бизнесийн сургуулийн харъяанд
18 305 Компьютерийн лаборатори Лаборатори 30 Бизнесийн сургуулийн харъяанд
19 306 Хичээлийн танхим Хичээлийн танхим 60 Бизнесийн сургуулийн харъяанд
20 307 Компьютерийн лаборатори Лаборатори 24 Бизнесийн сургуулийн харъяанд
21 308 Хичээлийн танхим Хичээлийн танхим 24 Бизнесийн сургуулийн харъяанд
22 310а Компьютерийн лаборатори Лаборатори 30 Бизнесийн сургуулийн харъяанд
23 310б Компьютерийн лаборатори Лаборатори 24 Бизнесийн сургуулийн харъяанд
24 312 Компьютерийн лаборатори Лаборатори 24 МУИС-ийн хэмжээнд
25 403 Хичээлийн танхим Хичээлийн танхим 40 Бизнесийн сургуулийн харъяанд
26 407 Хичээлийн танхим Хичээлийн танхим 40 МУИС-ийн хэмжээнд
27 410 Хичээлийн танхим Хичээлийн танхим 30 МУИС-ийн хэмжээнд
28 Y-605 Лекцийн заал Лекцийн заал 130 Бизнесийн сургуулийн харъяанд

 

 МУИС-ийн БС-ийн хичээлийн YIII байрны өрөөнүүдийн харъяалал

Өрөөний дугаар Өрөөний нэр Өрөөний төрөл Суудлын тоо Харъяалал
1 206 Хичээлийн танхим Хичээлийн танхим 40 МУИС-ийн хэмжээнд
2 301 Хичээлийн танхим Анги 27 Бизнесийн сургуулийн харъяанд
3 302 Хичээлийн танхим Хичээлийн танхим 40 Бизнесийн сургуулийн харъяанд
4 303 Хичээлийн танхим Хичээлийн танхим 40 Бизнесийн сургуулийн харъяанд
5 304 Хичээлийн танхим Хичээлийн танхим 40 Бизнесийн сургуулийн харъяанд
6 305 Хичээлийн танхим Хичээлийн танхим 36 МУИС-ийн хэмжээнд
7 306 Хичээлийн танхим Хичээлийн танхим 38 МУИС-ийн хэмжээнд
8 309 Хичээлийн танхим Хичээлийн танхим 36 МУИС-ийн хэмжээнд
9 402 Хичээлийн танхим Хичээлийн танхим 44 Бизнесийн сургуулийн харъяанд
10 403 Хичээлийн танхим Хичээлийн танхим 40 Бизнесийн сургуулийн харъяанд
11 405 Хичээлийн танхим Хичээлийн танхим 40 Бизнесийн сургуулийн харъяанд
12 406 Хичээлийн танхим Хичээлийн танхим 40 МУИС-ийн хэмжээнд
13 407 Хичээлийн танхим Хичээлийн танхим 38 МУИС-ийн хэмжээнд
14 408 Хичээлийн танхим Хичээлийн танхим 60 Бизнесийн сургуулийн харъяанд
15 409 Лекцийн заал Лекцийн заал 130 МУИС-ийн хэмжээнд