Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв

  • Д.Баатарцогт, Эрхлэгч
  • Д.Мөнхнасан, Багш
  • У.Отгон-Эрдэнэ, Багш
  • Б.Сарантуяа, Багш
  • Д.Цасчихэр, Багш
  • Д.Цацрал, Багш
  • Г.Цэцэнбаяр, Багш