Нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхим

Багшийн нэр

Судалгааны чиглэл

1

Док. Л.Наранчимэг Санхүү эдийн засгийн шинжилгээ,удирдлагын шийдвэр гаргалт

2

Б.Сайнжаргал Санхүүгийн удирдлага, хөрөнгө оруулалтын үр ашиг

3

Док. Л.Мөнх-Очир Аудитын онол, арга зүйн асуудал

4

ШУ-ны док. Д.Моломжамц Санхүүгийн шинжилгээ, хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт

5

Док. Н.Тунгалаг Зардал-Удирдлагын бүртгэлийн хөгжил

6

Док. Г.Алтанзаяа Татварын бодлого, татварын бүртгэл, хяналт

7

Док. А.Өнөржаргал Байгууллагын засаглал, дотоод хяналт, дотоод аудит

8

Док. Д.Нямаа Санхүүгийн нэгтгэсэн тайлагнал, групп компанийн санхүүгийн удирдлага

9

Док. Л.Оюунцэцэг Улсын секторын санхүүгийн дотоод хяналтын тогтолцоог боловсронгуй болгох зарим арга зам

10

Док. Б.Алтан-эрдэнэ Бүртгэлийн мэдээлэл боловсруулалт ба эконометрик загвар, хэрэглээ

11

Док. Д.Авирмэд Улсын секторын дотоод хяналт

12

Док. Д.Баттуяа
  • Хөрөнгийн зах зээлдэх санхүүгийн тайлагнал
  • Аудитын үйлчилгээний чанарын асуудал

13

Док. Т.Лагнай Бизнесийн байгууллагын төлбөрийн чадварын үнэлгээний асуудлууд

14

А.Еркеш Бизнесийн байгууллагын гүйцэтгэлийн үнэлгээ

15

М.Эрдэнэбат Бараа материалын удирдлага

16

Б.Хүрэлбаатар Хөрөнгийн үнэлгээний арга зүйн асуудал

17

Э. Ундармаа Дотоод аудит

18

Н.Дамдиндорж Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн загварууд

19

Н.Саруултөгс Үндэстэн дамнасан компаниудын санхүүгийн нэгтгэсэн тайлагнал

20

Б.Болор Бизнесийн үнэлгээ, шинжилгээ

21

С.Рэнцэндорж Аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаанд бүртгэлийн мэдээллийн системийн үр нөлөө

22

Г.Мөнхтуяа
  • СТОУС-ын хэрэглээ
  • Ногоон эдийн засаг, үнэлгээ

23

О.Пүрэвдорж Санхүүгийн бүртгэлийн зарим асуудлууд

24

Д.Лхагвасүрэн Удирдлагын шийдвэр гаргалт, аудит

25

О.Нүржигмаа
  • Санхүүгийн тайлагналын зарим асуудал
  • Өртгийн удирдлагын зарим асуудал

26

Л.Хишигбаяр Үйл ажиллагаанд суурилсан өртгийн удирдлага

27

Г.Мөнхзул Өртгийн удирдлагын зарим асуудал

28

Ж.Эрдэнэчимэг Нийлүүлэлтийн сүлжээний мэдээллийн систем