Санхүүгийн тэнхим

Багшийн нэр

Судалгааны чиглэл

1

Док. Д.Сувдаа
 • Төрийн санхүү /төсөв/
 • Татвар
 • ЖДҮ-ийн хөгжил

2

Док. Д.Дуламсүрэн
 • Төрийн санхүү /төсөв/
 • Олон улсын санхүү
 • Татвар

3

Док. Л.Оюун
 • Мөнгөний бодлого
 • Банкны менежмент
 • Эдийн засгийн өсөлтөд хуримтлалын гүйцэтгэх үүрэг
 • Иргэдийн санхүүгийн боловсрол

4

ШУ-ны док. Р.Энхбат
 • Эдийн засгийн математик
 • Оптимизаци

5

Док. Ч.Энхбаяр
 • Бизнесийн санхүү
 • Татвар

6

Док. Ч.Алтаннар
 • Багц сонголтын менежмент
 • Оптимизаци

7

Док. Г.Бурмаа
 • Даатгалын зах зээл

8

Док. А.Ганзориг
 • Хөрөнгийн зах зээл
 • Актуар

9

Док. В.Данаасүрэн
 • Жижиг, дунд үйлдвэрийн хөгжил
 • Компаний засаглал

10

Док. А.Энхбат
 • Төсвийн удирдлага
 • Хөгжлийн эдийн засаг
 • Хөрөнгө оруулалт
 • Гадаад өрийн удирдлага

11

Док. П.Оюунбилэг
 • Бизнесийн мэдээллийн системийн оновчтой хэрэглээ
 • Санхүүгийн мэдээллийн үйлчилгээ, хөгжүүлэлт болон мэдээллийн оновчтой удирдлагын асуудал

12

Док. С.Ариунаа
 • Арилжааны банкны үйл ажиллагаа

13

Док. Д.Оюунцэцэг
 • Төсвийн бодлого

14

Док. О.Телеу
 • Бизнес интележенси
 • Data morning

15

Ө.Гэрэлт-Од
 • Мөнгөний бодлого
 • Банкны үйл ажиллагааны эдийн засгийн шинжилгээ

16

Н.Баянтөр
 • Компаний санхүүгийн удирдлага
 • Олон улсын санхүү

17

Э.Жавхлан
 • Төрийн санхүү /Төсөв/
 • Худалдан авах ажиллагаа

18

Д.Одбилэг
 • Хөрөнгийн зах зээл
 • Хөрөнгө оруулалтын менежмент

19

Н.Батжаргал
 • Төрийн санхүү /төсөв/
 • Компанийн санхүү
 • Санхүүгийн менежмент

20

П.Баянсан
 • Компаний засаглал
 • Өмчийн үнэлгээ
 • Хөрөнгийн зах зээл

21

Б.Жавхланцогт
 • Арилжааны даатгал
 • Давхар даатгал

22

Т. Мөнхзаяа
 • Төрийн санхүү

23

Д. Энхтүвшин
 • Санхүүгийн мэдээллийн систем
 • Олон улсын санхүү