Бакалаврын түвшин

Сургалт явуулж буй бакалаврын өдрийн хөтөлбөрүүд

Суралцах хэлбэр
Суралцах хугацаа
Өдөр
4 жил

 

Сургалт явуулах хөтөлбөрийн нэр, Индекс
Хөтөлбөр
Хичээлийн уялдаа холбоо
1
mod
2
mod
3
mod
4
mod
5
mod
6
 Хөтөлбөр
mod
7
mod
8
mod
9
mod

Сургалт явуулж буй бакалаврын эчнээ, оройн хөтөлбөрүүд

Суралцах хэлбэр
Суралцах хугацаа
Орой, Эчнээ
2.5 жил

 

Сургалт явуулах хөтөлбөрийн нэр, Индекс
Хөтөлбөр
Сургалтын хэлбэр Хичээлийн уялдаа холбоо
1
Орой, Эчнээ
mod
2
Орой
mod
3
Орой, Эчнээ
mod
4
Орой
mod

 

Хичээл явагдах хугацаа

Элсэн суралцах