Даатгал

Хөтөлбөрийн зорилго: “Санхүүгийн болон даатгалын шинжлэх ухааны онол, арга зүйг судалж, эзэмшсэний үндсэн дээр банк, санхүү, бизнесийн байгууллагуудын  эрсдэлийг үнэлэх, удирдах, даатгалын мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлдэг компаниудын үйл ажиллагааг зохион байгуулах, удирдах мэдлэг, чадвар бүхий мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино”.

Хөтөлбөрөөр суралцсаны давуу тал:

  • Санхүүгийн шинжлэх ухааны онол, арга зүйг эзэмшихийн зэрэгцээ даатгалын чиглэлээр нарийн мэргэшиж суралцах боломжтой
  • Даатгалын зах зээл дээр мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэх төдийгүй, санхүүгийн болон бизнесийн байгуулагуудад эрсдэлийн менежер, санхүүгийн бусад чиглэлээр ажиллах боломжтой

Төгсөөд ажиллах боломжтой байгууллагууд:

Төгсөөд ажиллах салбар Ажлынбайр
1  Даатгалын компаниуд Даатгалын менежер, даатгалын андеррайтер, даатгалын брокер
2 Банк, санхүү болон бизнесийн байгууллагууд Эрсдэлийн менежер, даатгалын зуучлагч
3 Яам, агентлаг, нийгмийн даатгалын байгуулагад Бодлого, зохицуулалтын мэргэжилтэн, даатгалын эдийн засагч
4 Эрдэмшинжилгээ, сургалт, судалгааны байгууллагад Судлаач, мэргэжилтэн