Магистрын түвшин

Элсэлтийн өмнөх боловсролын түвшин
Суралцах хугацаа
Бакалавр
1,5-2 жил

Сургалт явуулж буй магистрын хөтөлбөрүүд

Сургалт явуулах хөтөлбөрийн нэр, Индекс
Хөтөлбөр
1
2
3
4
5
Гадаад худалдаа, гаалийн удирдлага /E 04160102/
6
Хөрөнгийн үнэлгээ /E 04160103/
7
8
9
10