Худалдаа

Хөтөлбөрийн зорилго:

Орчин үеийн олон улсын худалдааны онол арга зүйг судалж, практикт хэрэгжүүлэх, олон улсын худалдааны удирдлагын оновчтой шийдвэр гаргах мэдлэг, ур чдварыг эзэмшүүүлэхэд оршино.

Эзэмших мэдлэг, ур чадвар:

  • Аж ахуйн нэгжүүдийн экспортын болон импортын үйл ажиллагааг удирдан явуулах
  • Олон улсын худалдааны гэрээ хэлэлцээр байгуулж  ажиллана
  • Олон улсын худалдааны тээвэрлэлт, логистикийн үйл  ажиллагааг удирдан зохицуулна
  • Гадаад худалдаа, хөрөнгө оруулалтын чиглэлийн томоохон  төслүүдэд ажиллах, үнэлгээ хийх

Төгсөөд хаана ажиллах вэ?

Төрийн захиргааны болон төсвийн байгууллауудад, Өмчийн бүх хэвшлийн аж ахуйн нэгжид, Олон улсын ба ашгийн бус байгууллагуудад