Докторын түвшин

Элсэлтийн өмнөх боловсролын түвшин
Суралцах хугацаа
Магистр
3-4 жил

Сургалт явуулж буй докторын хөтөлбөрүүд

Сургалт явуулах хөтөлбөрийн нэр
Хөтөлбөр
1
Бизнесийн удирдлага /Санхүү, банк, даатгал,
Нягтлан бодох бүртгэл, Маркетинг,
Менежмент, Худалдаа/

 

Хичээл явагдах хугацаа