Судалгааны тэргүүлэх чиглэл

  1. Инноваци, энтрепренершип – Ногоон бизнес
  2. Бизнесийн процессийн шинжилгээ, загварчлал
  3. Стратегийн удирдлага – Хөрөнгө оруулалт
  4. Салбарын бодлого төлөвлөлт
  5. Зах зээлийн шинжилгээ