Элсэх чиглэл

Бакалавр

Элсэлтийн өмнөх боловсролын түвшин Суралцах хэлбэр Суралцах хугацаа
Бүрэн дунд Өдөр 4 жил

 

Индекс Сургалт явуулах хөтөлбөрийн нэр
1 D041101 Нягтлан бодох бүртгэл   Элсэлтийн бүртгэл
2 D041201 Санхүү, банк
3 D041202 Даатгал
4 D041302 Менежмент
5 D3041401 Маркетинг
6 D041601 Худалдаа
7 D041301 Бизнесийн удирдлага /NCC хөтөлбөр /
8 D041304 Аялал жуулчлалын менежмент
9 D101301 Зочлох үйлчилгээ

 

Бакалаврын орой

Элсэлтийн өмнөх боловсролын түвшин Суралцах хэлбэр Суралцах хугацаа
Бакалавр Орой 1,5-2 жил

 

Индекс Элсэлт авах хөтөлбөрийн нэр
1 D041101 Нягтлан бодох бүртгэл  Элсэлтийн бүртгэл
2 D041201 Санхүү
3 D041601 Худалдаа /Гаалийн удирдлага/
4 D3041401 Маркетинг

 

Бакалаврын эчнээ

Элсэлтийн өмнөх боловсролын түвшин Суралцах хэлбэр Суралцах хугацаа
Бакалавр Эчнээ 1,5-2 жил

 

Индекс Элсэлт авах  хөтөлбөрийн нэр
1 D041101 Нягтлан бодох бүртгэл  Элсэлтийн бүртгэл
2 D041601 Худалдаа /Гаалийн удирдлага/

 

Магистр

Элсэлтийн өмнөх боловсролын түвшин Суралцах хугацаа
Бакалавр 1,5-2 жил

 Элсэлтийн бүртгэл

Элсэлт авах хөтөлбөрийн нэр, Индекс
Хөтөлбөр
1
2
3
4
5
Гадаад худалдаа, гаалийн удирдлага /E 04160102/
6
Хөрөнгийн үнэлгээ /E 04160103/
7
8
9

 

Доктор

Элсэлтийн өмнөх боловсролын түвшин Суралцах хугацаа
Магистр 3-4 жил

 

Сургалт явуулж буй докторын хөтөлбөрүүд

Сургалт явуулах хөтөлбөрийн нэр
Хөтөлбөр
1
Бизнесийн удирдлага /Санхүү, банк, даатгал,
Нягтлан бодох бүртгэл, Маркетинг,
Менежмент, Худалдаа/

 

Элсэлтийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дарж авна уу.