Элсэлт

 

Бакалаврын элсэлт

Элсэлтийн комиссын хаяг, элсэлт авах хөтөлбөр, хуваарь сонгуулах өдөр, цаг, байр болон бусад мэдээллийг Боловсролын үнэлгээний төвөөс ерөнхий шалгалтын дүн, оноо, жагсаалтыг зарламагц МУИС-ийн төв байрны  гаднах электрон самбар болон burtgel.num.edu.mn ,num.edu.mn цахим хуудсанд байрлуулна.

 

Магистр, докторын элсэлт

Элсэлт авах хөтөлбөр, элсэлтийн бүртгэлийн дэс дараалал, элсэлтийн шалгалтын хуваарь өдөр, цаг, байр болон бусад мэдээллийг МУИС-ийн төв байрны гаднах элекрон самбар болон бүртгэлийн систем, өдөр тутмын сонин, burtgel.num.edu.mnnum.edu.mn цахим хуудсанд байрлуулна.

 

Бакалаврын орой, эчнээ элсэлт

Элсэлтийн комиссын хаяг, хөтөлбөр, элсэх болзол хангасан элсэгчийг бүртгэх хугацаа, бусад мэдээллийг МУИС-ийн төв байрны гаднах элекрон самбар болон бүртгэлийн систем, burtgel.num.edu.mnnum.edu.mn цахим хуудсанд байрлуулна.

 

Элсэлтийн журам

 

МУИС-ийн элсэлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулахад доорхи журмуудыг баримтална