Сургалт

Бизнесийн сургуулийн орой, эчнээ, магистр, докторын хөтөлбөрийн 2016-2017 оны хичээлийн жилийн Хаврын улирлын хичээллэх график

Хөтөлбөрийн нэр
Улирлын хичээл үргэлжлэх эхлэх хугацаа /долоо хоногоор/
Хичээлийн үргэлжлэх хугацаа /цагаар
Шалгалтын хугацаа
Тайлбар
Хичээл баталгаажуулах хугацаа
1
Бакалаврын өдөр, орой
02 сарын 2-ны өдрөөс эхлэн 5 сарын 24 хүртэл 16 долоо хоног үргэлжилнэ.
Өдөр бүр 07:40 цагаас эхлэн 20:50 цаг хүртэл батлагдсан хуваарийн дагуу явагдана.
3 сарын 23-29-ний хооронд явцын шалгалт, 5 сарын 25-аас 6 сарын 7-ны хооронд
• Суралцагч хичээлийн дүнгийн гомдолтой бол тухайн хичээлийг судалсны дараагийн улирлын эхний 1 сар дотор буюу 2 сарын 2-оос 28-ний хооронд СА-хүсэлтээ гаргаж шийдвэрлүүлнэ.
• E үнэлгээтэй суралцагч 2 сарын 2-оос 28-ны хооронд багтан шалгалтаа өгөхгүй бол СА-аас F үнэлгээ тавина.

 

• Хаврын улирлын хичээл баталгаажуулалт 1 сарын 26-наас 2 сарын 1-ний хооронд үргэлжилнэ.

• Сурагцагч 13, 14 дэх долоо хоногт судалж буй хичээлийн агуулга чанар, багшийн заах арга, ёс зүй, харилцаа, суралцах орчны талаархи судалгааг сиси системээр өгч дараагийн улирлын хичээлийн санал өгөх эрх нээгдэнэ.

2
Бэлтгэл магистр
02 сарын 2-ны өдрөөс эхлэн 5 сарын 24 хүртэл 16 долоо хоног үргэлжилнэ.
Өдөр бүр 07:40 цагаас эхлэн 20:50 цаг хүртэл батлагдсан хуваарийн дагуу явагдана.
3 сарын 23-29-ний хооронд явцын шалгалт, 5 сарын 25-аас 6 сарын 7-ны хооронд
3
Магистр, доктор
Эхний блок хичээл 02 сарын 02-ноос 03 сарын 15, II дахь блок хичээл 03 сарын 16-аас 04 сарын 26-ны хооронд үргэлжилнэ. /МУИС-ын бусад бүрэлдэхүүн сургуулиас ялгаатай/
Өдөр бүр 17:40 цагаас эхлэн 20:50 цаг хүртэл батлагдсан хуваарийн дагуу явагдана.
Хичээл дууссаны дараа шалгалтаа өгнө.
4
Бакалаврын эчнээ I түвшин
3 сарын 13-ны өдрөөс эхлэн 4 долоо хоног үргэлжилнэ.
Өдөр бүр 07:40 цагаас эхлэн 20:50 цаг хүртэл батлагдсан хуваарийн дагуу явагдана.
3 сарын 6-11-ний хооронд өмнөх улирлалд судалсан хичээлийн шалгалтаа өгч дүгнүүлсэн байна.
Хичээл эхлэх эхний долоо хоногт баталгаажуулна
5
Бакалаврын эчнээ II түвшин
4 сарын 10-ны өдрөөс эхлэн 4 долоо хоног үргэлжилнэ.
4 сарын 3-15-ны  хооронд өмнөх улирлалд судалсан хичээлийн шалгалтаа өгч дүгнүүлсэн байна.