Хөтөлбөр Сэдвийн хэлэлцүүлэг ЭШ-нийКр тооцох хуваарь Урьдчилсан хамгаалалт Жинхэнэ хамгаалалт
Хугацаа
Бизнесийн сургууль 2015-03-09-  2015-03-13 2015-04-15-            2015-04-17 2015-04-20- 2015-04-24 2015-05-25- 2015-05-29
1 Санхүү 2015.03.3015.00 цагт

111 тоот

2015-04-17 2015-04-24 2015-05-29
2 Нягтлан бодох бүртгэл 2015.03.1815:00 цагт 304 тоот 2015-04-15-17 2015-04-20-24 2015-05-25-29
3 Менежмент 2015.03.25  10:00 цагт                216 тоот 2015.04.1710:00 цагт                216 тоот 2015.04.2210:00 цагт                216 тоот 2015.05.2710:00 цагт                216 тоот
4 Бизнесийн сэтгэл зүй 2015.03.2510:00 цагт                216 тоот 2015.04.1710:00 цагт                216 тоот 2015.04.2210:00 цагт                216 тоот 2015.05.2710:00 цагт                216 тоот
5 Маркетинг 2015.03.1113:00 цаг 307 тоот 2015.04.1513:00 цаг 307 тоот 2015.04.22307 тоот 2015.05.29
6 Худалдаа 2015.03.1717:00 цагт 403 тоотод 2015.04.1417:00цагт 403 тоотод 2015.04.2415:00цагт 403 тоотод 2015.05.29
7 Зочид буудал, зоогийн газрын менежмент 2015.03.2510:00 цагт                216 тоот 2015.04.1710:00 цагт                216 тоот 2015.04.2210:00 цагт                216 тоот 2015.05.2710:00 цагт                216 тоот