Элсэлтийн шалгалтанд 60 онооноос дээш оноо авсан шалгуулагчийг тэнцсэнд тооцно.

Шалгалтанд тэнцсэн  хүмүүс 2017 оны 09 дүгээр сарын 26-ны өдрийн    10:00 – 17:00 цагийн хооронд Сургалтын албанд доорх бичиг баримттай ирж бүртгүүлнэ үү.

Үүнд:

  1. Иргэний үнэмлэх хуулбарын хамт
  2. Өмнөх бакалаврын боловсролын диплом, хуулбарын хамт
  3. Анкет /СА-с авах/
  4. Гэрээ /СА-с авах/
  5. 1 хувь зураг

2017-2018 оны хичээлийн жилийн Бизнесийн сургуулийн бакалаврын эчнээ хөтөлбөрийн элсэлтийн шалгалтын дүн

2017 оны 9 сарын 22 өдөр

#

Шифр Гүйцэтгэлийн оноо (100 хувь)
1 857

92

2

876 88
3 869

80

4

862 76
5 859

72

6

866 72
7 872

72

8

873 72
9 874

72

10

861 68
11 863

64

12

867 64
13 878

64

14

871 60
15 860

60

16

875 60
17 858

60

18

864 60
19 870

48

20

868 40
21 877

40

22

865

36

 

  СУРГАЛТЫН АЛБА