Бизнесийн сургуулийн мэргэжлийн хөтөлбөрүүдэд элсүүлэх оюутны хяналтын тоо

 

Д/д Мэргэжлийн хөтөлбөр Оюутны хяналтын тоо
тоо хувь
1 Аялал жуулчлалын менежмент 25 4,3
2 Зочлох үйлчилгээ 25 4,3
3 Маркетинг 60 10,3
4 Менежмент 100 17,1
5 Нягтлан бодох бүртгэл 150 25,6
6 Санхүү, банк 150 25,6
7 Даатгал 25 4,3
8 Худалдаа 50 8,5
9 Бизнесийн удирдлага /NCC-тэй хамтарсан/ 0 0,0

 

Бизнесийн сургуулийн Сургалтын алба

Утас 350277