Зорилго. Нягтлан бодох бүртгэлийн чиглэлээр магистрын сургалтад элсэн орж суралцаж буй магистрантуудад судалгааны ажлыг чиглүүлэх, мэдээлэл өгөх, хөтөлбөрийн хүрээнд кредит тооцох нэг үзүүлэлт болгоход оршино.

Тухайн чиглэлээр судалгаа хийж, олон нийтэд хандсан мэдээлэл гаргадаг, мэргэшсэн хүмүүсээр лекц уншуулах буюу оролцогчид, лектортой харилцан ярилцах боломжтой байна.

Сонирхсон багш нар хамрагдах боломжтой.

Сэдэв Лектор Хугацаа
1 Нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжлийн үйлчилгээ, хөгжлийн хандлага Г.Алтанзаяа. Монгол улсын Татварын мэргэшсэн зөвлөхийн нийгэмлэгийн ерөнхийлөгч 3-р сарын 19-нд
2 Нягтлан бодох бүртгэлийн эрх зүйн зохицуулалт, шинэчлэл Б.Болормаа. СЯ-ны НБББГ-ын мэргэжилтэн, Доктор 3-р сарын 26-нд
3 Нягтлан бодох бүртгэлийн онол, хөгжлийн хандлага Т.Жааваа. МУИС-ын БС-ийн багш, ШУ-ны доктор 4-р сарын 9-нд
4 Бизнесийн замнал Г.Баянмөнх. БДО-Аудит ХХК-ын ерөнхий захирал 4-р сарын 23-нд
5 Нягтлан бодох бүртгэлийн мэргэжлийн цаашдын төлөв хандлага Л.Энх-Амгалан. ММНБИ-ийн дэд ерөнхийлөгч, Доктор 5-р сарын 14-нд

 

Хичээлийн IV байрны 219 тоот, Д.Бат-Ундралд бүртгүүлнэ үү.