nbb1

 

МУИС-ИЙН БИЗНЕСИЙН СУРГУУЛИЙН НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН ТЭНХИМ , МОНГОЛЫН МЭРГЭШСЭН НЯГТЛАН БОДОГЧДЫН ИНСТИТУТ, МОНГОЛЫН МЭРГЭШСЭН ҮНЭЛГЭЭЧДИЙН ИНСТИТУТ, ТАТВАРЫН МЭРГЭШСЭН ЗӨВЛӨХ НИЙГЭМЛЭГ

 “ Нягтлан бодох бүртгэл, аудит ба үнэлгээ” сэдэвт олон

улсын эрдэм шинжилгээний хурал

 (Нягтлан бодох бүртгэл, Аудит, Санхүүгийн шинжилгээ, Татвар, Хөрөнгийн үнэлгээ)

Зорилго: Нягтлан бодох бүртгэл, аудит, санхүүгийн шинжилгээ, татвар, хөрөнгийн үнэлгээ нь улс орны тогтвортой хөгжил, нийгэм эдийн засагт гүйцэтгэж буй үүрэг, оролцоо мөн тэдгээрт тулгамдаж буй асуудал түүнийг шийдвэрлэх арга замыг хэлэлцэх, эрдэмтэн судлаачдын эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын  үр дүнг нийтэд дэлгэрүүлэх, харилцан туршлага солилцоход оршино.

Зохион байгуулагчид: МУИС-ийн Бизнесийн сургуулийн Нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхим, Монголын мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институт. 

Оролцогчид: Сангийн яам, Санхүүгийн зохицуулах хороо зэрэг төрийн захиргааны төв байгууллага, их, дээд сургууль, мэргэжлийн олон нийтийн байгууллагын төлөөлөгчид, гадаад, дотоодын эрдэмтэн, судлаачид, аудит, хөрөнгийн үнэлгээ, татварын зөвлөх компанийн мэргэжилтнүүд, мэргэжлийн нягтлан бодогчид.

Сэдвийн хамрах хүрээ: Нягтлан бодох бүртгэл, Аудит, Санхүүгийн шинжилгээ, Татвар, Хөрөнгийн үнэлгээ.

Хурал болох өдөр:  2018 оны 5-р сарын 11-ний Баасан гараг. 

Хурал болох газар: Улаанбаатар хот. МУИС-ийн Төв байр.Өрөө 

Хуралд оролцох хэлбэр:

 • Илтгэл хэлэлцүүлж оролцох;
 • Хурлын эмхэтгэлд өгүүлэл хэвлүүлэх;
 • Илтгэл хэлэлцүүлэхгүйгээр оролцох.

Хуралд оролцох талаар урьдчилан мэдэгдэх: Олон улсын эрдэм шинжилгээний хуралд оролцох бол ямар хэлбэрээр оролцох тухайгаа  2018 оны 3-р сарын 15-ны дотор “Хуралд оролцогчийн бүртгэлийн анкет”-ын дагуу урьдчилан dbattuya@yahoo.com, mishigdorj@monicpa.mn хаягаар цахим хэлбэрээр мэдэгдэнэ.

Илтгэл, өгүүлэл хүлээн авах: Илтгэл, өгүүллийг 2018 оны 4-р сарын 10-ны өдрийн 17.00 цагаас өмнө dbattuya@yahoo.com , mishigdorj@monicpa.mn хаягаар цахим хэлбэрээр хүлээн авна. Ирүүлсэн илтгэл шаардлага хангасан талаар МУИС-ийн НББ-ийн тэнхимийн болон ММНБИ-ийн мэргэжлийн эрдэмтдээс бүрдсэн баг дүгнэлт гаргана.

Шаардлага хангасан илтгэл, өгүүллийг “Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын илтгэл, өгүүлэл” эмхэтгэлд нийтлэнэ.

Холбоо барих хаяг:

 • Монгол улс, Улаанбаатар хот, Сухбаатар дүүрэг, МУИС, БС-ийн хичээлийн байр, IV давхарт 406 тоот өрөө. Д.Нямаа . nyamaa@num.edu.mn       Утас 99033324
 • Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг 3-р хороо, ММНБИ-ийн байр. М.Мишигдорж. mishigdorj@monicpa.mn, Утас 70111927, 99993044

Илтгэлд тавигдах шаардлага:

 • Хэвлүүлэх болон хэлэлцүүлэх илтгэл монгол, англи, орос хэлээр байна.

Илтгэлийн хураангуйг англи хэл дээр бэлтгэнэ.

 • Илтгэл нь нягтлан бодох бүртгэл, аудит, санхүүгийн шинжилгээ, татвар, хөрөнгийн үнэлгээний онол, практикийн асуудлыг хөндсөн, тодорхой судалгаатай, олон улсын туршлагад тулгуурласан, практикт хэрэгжүүлэх боломжтой байх.

Илтгэл, өгүүллийн бичлэгийн хэлбэр:

 • Илтгэл, өгүүлэл нь дараах бүтэцтэй байна. Үүнд:

Илтгэлийн нэр, зохиогчийн овог нэр, одоо эрхэлж байгаа ажил, эрдмийн зэрэг, цол, цахим шуудангийн хаяг, илтгэлийн хураангуй (илтгэлийн агуулгыг 150-200 үгэнд багтаан монгол, англи хэлээр бичнэ), түлхүүр үг (10 хүртэл үг)-ээс бүрдсэн оршил хэсэг, судалгааны хэсэг, үр дүн, дүгнэлт, санал, ашигласан номзүй, хавсралтуудаас бүрдэнэ.

 • Эх сурвалжийг дурьдах, эшлэл хийхэд олон улсад мөрддөг APA загварыг ашиглана. (Microsoft word/Reference/Citations&Bibliography/Style)
 • Илтгэл, өгүүллийг оршил болон үндсэн хэсэг, дүгнэлт, санал, ном зүйн жагсаалтыг оролцуулан А4 (210x297mm) хэмжээтэй 5-8 хуудсанд багтааж, Windows-ийн Microsoft Office программ дээр, *.doc, *.docx, *.pdf өргөтгөлтэй бичнэ.
 • Бүтээлийн ерөнхий гарчиг нь 14pt хэмжээтэй Bold, ТОМ ҮСГЭЭР, дэд гарчгууд нь 12pt үсгийн хэмжээтэй Bold форматтай, бичвэрийн үсгийн фонт –[Times New Roman, 12pt, мөр хоорондын зай 1, баруун зүүн талаасаа зэрэгцсэн байна]
 • Бичвэр дунд мөр хооронд жагсаалтыг тэмдэглэхдээ (Paragraph->Bullets) өмнө нь цэгэн тэмдэг (•)-ийг хэрэглэнэ.
 • Түлхүүр үг нь нэр үгээр, ганц тоон дээрбайна. Илтгэлийн нэр энд орсон үг түлхүүр үг болохгүй.
 • Математик, статистик томьёоллыг “Equation” ашиглан оруулах ба тэмдэгтийн хэмжээ 10pt, Bold, Italic байна.
 • Хүснэгт, дүрслэлийн формат:
  • Хүснэгт, дүрслэлийн зүүн дээд хэсэгт [Times New Roman, 12pt], тухайн бүлгийг баримталсан дугаартай байна. Жишээ: Хүснэгт 1.1 г.м
  • Дугаарын ард залгуулан [Times New Roman, 12pt, Italic] хүснэгт, дүрслэлийн нэрийг бичнэ. Жич: Хүснэгт 1.1 ДНБ-ний тооцоолол г.м.
  • Хүснэгт, дүрслэлийн дор нь эх сурвалжийг зайлшгүй бичих шаардлагатай. Эхсурвалж[Times New Roman, 10pt, Italic].
 • Номзүйн жагсаалт нь үндсэн бичвэртэй адил үсгийн фонт, хэмжээтэй байна. 

 

Хуралд оролцогчийн бүртгэлийн анкет 

 1. Улс _______________________________________________
 2. Овог,нэр _______________________________________________
 3. 3. Эрдмийн зэрэг, цол_______________________________________________
 4. 4. Албан тушаал _______________________________________________
 5. 5. Ажлын газар _______________________________________________
 6. 6. Холбоо барих утас ________________________________________________
 7. 7. Е-mail_______________________________________________
 8. Оролцох хэлбэр:
 • Илтгэл хэлэлцүүлэх;
 • Өгүүлэл хэвлүүлэх
 • Илтгэл хэлэлцүүлэхгүйгээр оролцох;

 

Хурал зохион байгуулах ажлын хэсэг