МУИС, БС-ийн Нягтлан бодох бүртгэл /E04110101/ магистрын хөтөлбөр дээд боловсролын магадлан итгэмжлэх комиссын 2019 оны 4 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 12 тоот тогтоолоор 5 жилийн хугацаатай магадлан итгэмжлэгдэж, №20192001 тоот гэрчилгээ хүлээн авлаа.