МУ-ын Засгийн газрын 2017 оны 1 сарын 25-ны өдрийн 32 дугаар тогтоолоор батлагдсан Оюутан цэргийн мэргэжил олгох сургалтын журам гарсаны дагуу 1 дүгээр дамжааны 18 нас хүрсэн, 2,8-аас дээш голчтой оюутнууд Бизнесийн сургуулийн Сургалтын албанд 2017 оны 02 сарын 16-ны 17,00 цагаас өмнө ирж бүртгүүлнэ үү. Бизнесийн сургуулиас 9 оюутан авна.

БС-ийн Сургалтын алба