Хөтөлбөрийн зорилго

“Санхүүгийн болон даатгалын шинжлэх ухааны онол, арга зүйг судалж, эзэмшсэний үндсэн дээр банк, санхүү, бизнесийн байгууллагуудын  эрсдэлийг үнэлэх, удирдах, даатгалын мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлдэг компаниудын үйл ажиллагааг зохион байгуулах, удирдах мэдлэг, чадвар бүхий мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.”

Давуу тал:

  • Макро болон микро эдийн засгийн аль ч түвшинд тогтвортой ажлын байраар хангагдах

  • Макро түвшинд санхүүгийн бодлого боловсруулахад оролцох боломжтой

  • Төрийн санхүүгийн орчин үеийн шинэ  онол, үзэл баримтлал, хандлага зарчим, арга зүйг эзэмшин түүнийг бүтээлчээр амьдралд хэрэгжүүлэх

Холбоо барих

Хаяг: МУИС-ийн хичээлийн IV байр 110 тоот

Утас: 7575400 – 4139, 4110