Хөтөлбөрийн зорилго

Банкны мэргэжлээр хөдөлмөрийн зах зээл дэх бодит эрэлтэд нийцсэн  чадварлаг  боловсон хүчин болон салбарын тэргүүлэх судлаач, эрдэм шинжилгээний ажилтан бэлтгэхэд оршино.”

Давуу тал:

  • Банкны салбарын боловсон хүчний эрэлт хэрэгцээ өндөр учир ажлын байраар бүрэн хангагдах боломжтой;

  • Макро түвшинд санхүү, мөнгөний бодлого хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг, чадвар эзэмших;

  • Банкны хөрөнгийг удирдах, банкны эрсдэл, хөрвөх чадварыг удирдах, зах зээлийн судалгаа хийх, шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг бий болгох зэрэг банкны байгууллагын бүх түвшинд ажиллах онолын мэдлэг, практик ур чадвар, дадал эзэмших;

Холбоо барих

Хаяг: МУИС-ийн хичээлийн IV байр 110 тоот

Утас: 7575400 – 4139, 4110