Холбоо барих

Email:

Утас:

Өрөө: МУИС, Хичээлийн IV байр 406 тоот

Бүтээлийн нэр, хамтран зохиогч

Хэвлэгдсэн он, хэвлэлийн компани

Хэвлэлийн хуудас

Тайлбар

“Санхүүгийн нэгтгэсэн тайлагналын онол, арга зүйн зарим асуудал” Нэг сэдэвт бүтээл.

 

2015 он

15.3 х.х

 

 

 

 

 

Ном, сурах бичиг, гарын авлага

“Санхүүгийн бүртгэл” ном

1995 он

 

1 х.х

хамтын бүтээл 

“Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс” бодлогын хураамж

1999 он

4 х.х

хамтын бүтээл

“Санхүүгийн ахисан түвшний  нягтлан бодох бүртгэл” ном

2000 он

8 х.х

 

Санхүүгийн дунд шатны бүртгэлийн

 тест,бодлогын хураамж” ном

2002 он

3.6 х.х

5,11,12-р бүлэг                               

“Хүүхдийн хөдөлмөрийн асуудлаарх үйл ажиллагааны хөтөлбөр,

 мониторинг” гарын авлага   

2002 он

2 х.х

 

“Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс” тест, бодлогын хураамж

2003 он

4.6 х.х

хамтын бүтээл

“Аудитын гарын авлага” 

2003 он

27.5 х.х

хамтын бүтээл

“Нягтлан бодох бүртгэлийн тест бодлогын хураамж”

2005 он

1.5  х.х

хамтын бүтээл

“Санхүүгийн дунд шатны бүртгэлийн тест, бодлогын хураамж”

2006 он

4.2  х.х

 

”Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс” сурах бичиг

2009 он 

2 х.х 

хамтын бүтээл

“Санхүүгийн дунд шатны бүртгэл” сурах бичиг

2009 он

4.5 х.х   

хамтын бүтээл

Санхүүгийн ахисан түвшний НББ” сурах бичиг

2010 он

23.3 х.х

Зургаа дахь  хэвлэл

“Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэсдасгалын дэвтэр

2012 он  

8.4  х.х

хамтын бүтээл

“Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс” сурах бичиг

2014 он

2 х.х

Хамтын бүтээл. 2 дахь хэвлэл

“Санхүүгийн бүртгэл 1” хичээлийн тест, бодлогын хураамж

2014 он

 

8 х.х

хамтын бүтээл

Д.Нямаа, Г.Мөнхтуяа  “ Ахисан түвшний санхүүгийн няштлан бодох бүртгэл” тест, бодлогын хураамж

2017 он

8 х.х

 

АХБ. “Аудитын гарын авлага”

2003 он

35 х.х

 

Сангийн Яам. ”СТОУС-2007: Хэрэглээний тайлбар”   СТОУС-3, НББОУС-27-ийн  

     хэрэглээний  тайлбар

2007 он

1.5 х.х

 

Үйлдвэр Худалдааны Яамны НББ-ийн бодлогын баримт бичиг” 6-р хэсэг. Системийн

     санхүүгийн  нэгтгэсэн  тайлан

2007 он.

1 х.х

 

ММНБИ.”СТОУС-2009. Хэрэглээний тайлбар”

2009 он.

1.6 х.х

 

ММНБИ.”СТОУС-2013. Хэрэглээний тайлбар”

2014 он.

 

2 х.х

 

Бизнесийн нэгдлийн нэгтгэсэн санхүүгийн тайлагналын арга зүй” аргачлал

2018 он

               

 

2.5 х.х

 

Usry Hummer. “Cost accounting: planning and control” буюу  “Зардлын бүртгэл: төлөвлөлт

    ба хяналт”  сурах бичиг

2000 он

2.5 х.х

14, 20-р бүлэг орчуулсан

“IFRS-2003буюу Санхүүгийн Тайлагналын Олон Улсын Стандарт 2003”   7,21-р  

     стандарт. 7,11,19-р тайлбар.                                                                                 

2003 он.

 

2.4 х.х

орчуулсан

“International Valuation Standards-2005” буюу “Олон Улсын Үнэлгээний Стандарт 2005 ”      “Бизнесийн үнэлгээ” хэмээх ОУҮСХЗаавар

2005 он.

2.6 х.х

орчуулсан

Өгүүллийн нэр

Сэтгүүлийн нэр

Хэвлэгдсэн огноо

ISSN дугаар, импакт фактор, хамтран зохиогч

Төв ба салбарын санхүүгийн нэгдсэн тайлангийн арга зүй

Санхүү, бүртгэл, аудит  сэтгүүл

2001

 

Гадаад валютын ханшийн өөрчлөлтийн бүртгэл, тайлагнал

Эдийн засаг: Онол, практик сэтгүүл

2002

 

Бизнесийн нэгдлийн орлогын татвар, мөнгөн гүйлгээний тайлан

Санхүүгийн мэдээ сонин

2004

 

Хоршооны бүртгэл, тайлангийн арга зүй

Санхүүгийн мэдээ сонин

2004

 

Гадаадын хөрөнгө оруулагчийн хөрөнгө оруулалтын бүртгэл, тайлагнал

Санхүүгийн мэдээ сонин

2004

 

Бизнесийн нэгдлийн бүртгэл, нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан

Хэрэглээний стандарт сэтгүүл

2005

 

Үнэт цаасаарх хөрөнгө оруулалтын бүртгэл, тайлагналын зарим асуудал

Эдийн засаг: Онол, практик сэтгүүл

2006

 

Даатгалын гэрээний бүртгэл, тайлагнал

Хэрэглээний стандарт сэтгүүл

2006

 

Хамтарсан үйлдвэр дэх хувь оролцооны бүртгэл, тайлагнал

Хэрэглээний стандарт сэтгүүл

2007

 

Санхүүгийн хөрөнгийн бүртгэл, тайлагналын зарим асуудал

Эдийн засаг: Онол, практик сэтгүүл                                                         

2007

 

Бизнесийн нэгдлийн бүртгэл, тайлагналын зарим асуудал

Эдийн засаг: Онол, практик сэтгүүл

2008

 

Нэгтгэсэн ба тусдаа санхүүгийн тайлан бэлтгэж толилуулах арга зүй

Хэрэглээний стандарт сэтгүүл

2008

 

Санхүүгийн нэгтгэсэн тайлагналын хөгжлийн тойм ба хандлага

Эдийн засаг: Онол, практик сэтгүүл

2009

 

Хараат компани дахь хөрөнгө оруулалтын бүртгэл

Хэрэглээний стандарт  сэтгүүл

2009

 

СТОУС ба Америкийн НХЗНББ –ийн Зарчмуудын хоорондох зөрүүнүүд

Хэрэглээний стандарт  сэтгүүл

2010

 

Групп компаниудын санхүүгийн нэгтгэсэн тайлагналын онол, арга зүйн асуудал

Мэргэшсэн нягтлан бодогч сэтгүүл

2010

 

Групп компаниудын санхүүгийн нэгтгэсэн тайлагнал ба шинжилгээний арга зүйн

      асуудал

Эдийн засаг: Онол, практик сэтгүүл

2011

 

Нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайлагналын бодлогын баримт бичгийг   боловсронгуй болгох зарим асуудал

Хэрэглээний стандарт сэтгүүл

2013

 

Групп компанийн нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангийн шинжилгээний арга зүйн зарим асуудал

       Бизнес ба инноваци сэтгүүл

2016

 

Теоретико-методологические вопросы консолидированной финансовой отчётности корпоративных групп

Научные труды вольного экономического общества России. Том 197

2016

ISSN 2072-2060

Financial Accounting Development Tendency and some issues of Financial Reporting in Mongolia

Business Education Journal

2016

ISSN 2005-1360

Охин компанийн үйл ажиллагааг үнэлэх арга зүйн асуудал

Бизнес ба инноваци

2018

ISSN 2616-3845

НББ-ийн хөгжилд мэргэжлийн тэнхимийн гүйцэтгэсэн үүрэг

НББ-ийн онол, практик

2018

ISSN 2522-106X

Бизнесийн нэгдлийн нэгтгэсэн санхүүгийн тайлагналын арга зүй

Хэрэглээний стандарт  сэтгүүл

2018

 

Илтгэлийн нэр

Хурлын нэр

Огноо

Хамтарсан

Бизнесийн хамсралын бүртгэл , санхүүгийн нэгдсэн тайлан

Тэнхимийн багш нарын онолын семинар

1995

 

Үндэстэн дамнасан корпорацийн санхүүгийн тайлангийн хөрвүүлэлт

Тэнхимийн багш нарын онолын семинар

1996

 

Санхүүгийн нэгдсэн тайлан гаргах арга зүй

Мандах” Дээд Сургуулийн 5 жилийн ойд зориулсан ЭШ-ний бага хурал

1997

 

Их, дээд сургуулиудын багш нарын ЭШ-ний бага хурал

Бизнесийн нэгдлийн санхүүгийн нэгдсэн тайлангийн арга зүйн асуудал

1999

 

Ахисан түвшний бүртгэлийн хичээлийн хөтөлбөрийн өнөөгийн байдал , цаашдын

     зорилт

Их, дээд сургуулиудын багш нарын онол, практикийн бага хурал

 

2000

 

Их, дээд сургуулиудын багш нарын ЭШ-ний бага хурал

Санхүүгийн мэдээллийн хэмжил зүй: суурь зарчим, төсөөлөл

2005

 

Санхүүгийн нэгтгэсэн тайлагналын онол, арга зүй

Тэнхимийн багш нарын онолын семинар

2008

 

Их, дээд сургуулиудын багш нарын ЭШ-ний бага хурал

 

Групп компаниудын санхүүгийн нэгтгэсэн тайлагналын онол, арга зүйн асуудал

2010

 

Групп компаниудын санхүүгийн нэгтгэсэн тайлагнал, шинжилгээ дүгнэлт

Тэнхимийн багш нарын онолын семинар

2010

 

Санхүүгийн нэгтгэсэн тайлагналын онол арга зүйн зарим асуудал

Тэнхимийн багш нарын онолын семинар

2013

 

Development trend of financial accounting models and some issues of financial reporting in Mongolia “.   

Международная научно-практическая  конференция  БГУЭП. г.Иркутск. 2013 .   

 

2013

 

Санхүүгийн нэгтгэсэн тайлагналын онол арга зүйн зарим асуудал

ЭЗС-ийн докторантын семинар

2013

 

Санхүүгийн нэгтгэсэн тайлагналын онол арга зүйн асуудал

ЭЗС-ийн Их семинар

2014

 

Financial Accounting Development Tendency and some issues of Financial Reporting in Mongolia

International research conference

Academic Society of Global Business Administration and Shinhan University of Korea

2016

 

СТОУС-ын агуулга, чиг хандлага

БС-ийн НББ-ийн тэнхимйин семинар

2017

 

Нэр

Захиалагч, хамтран гүйцэтгэсэн

Огноо

Төсвийн байгууллагын нягтлан бодогчдын чадавхийг сайжруулах төсөл,  НББОУСтандартын сургалт

ҮБХХ, СЭЗЯ                         

1999-2000 он

Монгол Улсын бизнесийн болон ашгийн бус байгууллагын бүртгэл, тайлагнал, аудитын тогтолцоо” төслийн ЭША , багийн гишүүн

СЭЗЯ-нд  

2001 он

”Нягтлан бодох бүртгэл, аудитын мэргэжилтнүүдийн чадавхийг сайжруулах төсөл”  АХБанк, ММНБИ Аудитын дотоодын зөвлөх

 

2003

Санхүүгийн тайлан бэлтгэх үзэл баримтлалын зарчим” Азийн Судалгааны Төвийн төслийн ЭША.       Багийн гишүүн

МУИС./ARS/-АСТ

2005

СТОУС-ын болон Хөрөнгийн үнэлгээний төсөл”  Орчуулгын ажлын хэсгийн  гишүүн

 

2005

НИК” ХК-ийн Улаанбаатар НХГ-ын санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын тайлан, зөвлөмж

 

2005

 

Петровис” ХХК-ийн хараат компани “Прайм Даатгал” ХХК-ийн санхүүгийн 

      тайланд хийсэн аудитын тайлан ,зөвлөмж

 

2005

”Юнигаз” ХХК  /гадаадын хөрөнгө оруулалттай/  -ийн санхүүгийн тайланд хийсэн  аудитын  тайлан, зөвлөмж

 

2007

Дэлхийн Банк. Засаглалыг дэмжих төсөл: Хөрөнгийн үнэлгээний дэд төсөл.

     Сонгинохайрхан дүүргийн 8 сургуулийн үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээний  тайлан

 

 

2008

“Оюу Толгой”ХХК-ийн санхүүгийн тайланд хийсэн  аудитын  тайлан, зөвлөмж

 

2009

CAML” ХХК-ийн санхүүгийн мэдээлэлд  хийсэн шалгалт, дүгнэлт

 

2010

Жаст Групп” ХХК болон түүний охин компаниудын нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн  тайлагналын бодлогын баримт бичиг

 

2010

“Аурум Ресурс Майнинг” ХХК болон түүнтэй нэгдмэл сонирхолтой компаниудын  нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайлагналын бодлогын баримт бичиг

 

2011

“Магнай Трэйд” группын  нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайлагналын бодлогын   баримт бичиг

 

2011

”Петровис Ойл” группын санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан бэлтгэх арга зүй

 

2013

“Бүрд Констракшн” ХХК-ийн  нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайлагналын бодлогын   баримт бичиг

 

2014

Соёмбо даатгал” ХХК-ийн нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого

 

2014

“Монголросцветмет” ХХК-ийн нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайлагналын бодлогын баримт бичиг

 

2016

“Блоомберг” TV (Нэйшнл Ньюс Корпорэйшн ХХК) –ийн нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайлагналын бодлогын баримт бичиг

 

2017

Close Menu
mnMongolian
en_USEnglish mnMongolian