Бид эрдэм шинжилгээний хурал, семинар, төрөл бүрийн сургалт, сонирхолтой лекц, уулзалт, тэмцээн зэрэг олон төрлийн арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулдаг.

2018-09-11       14:20       310a тоот

DSpace - Цахим архив, хайлтын системийн сургалт

2018-04-06       13:00       112 тоот

Маркетинг, худалдааны тэнхим: Оюутны ЭШ-ний хурал

2018-04-06       13:00       112 тоот

Санхүүгийн тэнхим: Оюутны ЭШ-ний хурал

2018-04-19       14:20       112 тоот

Санхүүгийн тэнхим: Магистрантуудын ЭШ-ний хурал