МУИС-ийн БС-ийн 2014-2015 оны зуны сургалтын тандалт Sisi системээр 2015.05.12 – ноос 2015.05.26 – ны дотор явагдана. Зуны сургалтыг хичээл заах багш, оюутны тоо бүрдсэн тохиолдолд явуулна.

Бизнесийн сургууль, Сургалтын Алба

2015.05.12