Холбоо барих

Email:

Утас:

Өрөө: МУИС, Хичээлийн IV байр 319 тоот, 77307730-4132

Ном, сурах бичиг, гарын авлага

“Бүртгэлийн мэдээллийн систем”

2013

41,5

Г.Алтанзаяа ба бусад

“Зардлын бүртгэл” бодлого, дасгалын хураамж

2011

5,5

О.Нүржигмаа

“Цогц бодлогын хураамж”

2011

3,5

Тэнхимийн бусад багш нар

“Е тестийн эмхтгэл”

2011

 

Тэнхимийн бусад багш нар

“Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандарт”

2014

9,0

 

Нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандартын хэрэглээ ном боловсруулахад оролцсон

2014

34,5

Г.Алтанзаяа

“Цогц бодлогын хураамж”

2015

10,5

 

“Удирдлагын бүртгэл” хичээлийн бодлого дасгалын хураамж

2016

9,8

Д.Лхагвасүрэн, Л.Хишигбаяр

“Барилгын салбарын бүтээгдэхүүний өртөг тооцох арга зүйн асуудалд”

2016

3,4

 

“НББ-ийн онолын үндэс” хичээлийн бодлого, дасгалын хураамж

2016

28,25

Тэнхимийн бусад багш нар

“Нягтлан бодох бүртгэлийн тест” /зохиогч О.Нүржигмаа/

2016

21.3

Редактор хийсэн

“Санхүүгийн тайлагнал”

2017

37.58

Хамтын бүтээл

“Өртөг ба гүйцэтгэлийн удирдлага”

2017

35.83

Хамтын бүтээл

“Санхүүгийн тайлагнал”

2018

17.0

О.Нүржигмаа

“Санхүүгийн бүртгэл I” бодлого, дасгалын хураамж /Зохиогч О.Нүржигмаа/

2018

12.7

Редактор хийсэн

Өгүүллийн нэр

Сэтгүүлийн нэр

Хэвлэгдсэн огноо

ISSN дугаар, импакт фактор, хамтран зохиогч

“Үнэ цэнийн зарим асуудал”

Татвар ба бизнес сэтгүүл

2013

 

“Зээлийн өртөг тооцох  асуудалд”

Нягтлан бодох бүртгэл аудит сэтгүүлд

2013

 

“Хамтарсан үйлдвэр дэх хувь оролцооны бүртгэл”

Хэрэглээний стандарт сэтгүүл

2014

Г.Мөнхтуяа

“Факторингийн үйл ажиллагааны хөгжлийн чиг хандлага”

Татвар ба бизнес сэтгүүл

2014

Г.Мөнхтуяа

“Нүүрсний уурхайн салбарын тайланд хийсэн санхүүгийн харьцааны судалгаа, дүгнэлт”

Хэрэглээний стандарт сэтгүүл

2015

О.Нүржигмаа

“Бараа материалын нөөцийн оновчтой удирдлагыг хэрэгжүүлэх арга зам”

Бизнес ба инноваци сэтгүүл

2015

Р.Энхбат, Н.Тунгалаг, М.Эрдэнэбат Б.Хүрэлбаатар

“Бэлтгэл шаардагдах хөрөнгийн зээлийн зардлын капиталжуулалтын нягтлан бодох бүртгэлийн асуудалд”

НББ-ийн тулгамдсан асуудлууд, цаашдын чиг хандлага сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхтгэл

2015

О.Нүржигмаа

Г.Мөнхтуяа

“Барилгын салбарын зээлийн өртгийн капиталжуулалтын асуудал”

“Тогтвортой хөгжилд нягтлан бодох бүртгэлийн үүрэг, оролцоо-2016″сэдэвт ОУЭХ-н эмхтгэл

2016

О.Нүржигмаа

“Татвараа өөрөө тодорхойлон төлөх систем-Татварын боловсролын асуудал”

Татвар ба бизнес сэтгүүл

 

2016

Г.Алтанзаяа

“НББОУС 28 Хараат компани дахь хөрөнгө оруулалт “

Хэрэглээний стандарт сэтгүүл

2017

 

“СТОУС-3 Бизнесийн нэгдэл ”

Хэрэглээний стандарт сэтгүүл

2017

 

“Орон сууцны түрээсийн орлогод татвар ногдуулах асуудалд”

Бизнес ба инноваци

2017

О.Нүржигмаа

“НББОУС-36 Хөрөнгийн үнэ цэнийн бууралт”

 

Хэрэглээний стандарт сэтгүүл

2017

 

“Нягтлан бодогчийн ёс зүйн асуудалд”

Бизнес ба инноваци сэтгүүл

2018

О.Нүржигмаа

Г.Мөнхтуяа

 “НББОУС-40 Хөрөнгө оруулалтын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө”

 

Хэрэглээний стандарт сэтгүүл

2018

 

“НББОУС-16 Үндсэн хөрөнгө”

Хэрэглээний стандарт сэтгүүл

2018

 

Илтгэлийн нэр

Хурлын нэр

Огноо

Хамтарсан

“Бэлтгэл шаардагдах хөрөнгийн зээлийн зардлын капиталжуулалтын нягтлан бодох бүртгэлийн асуудалд”

НББ-ийн тулгамдсан асуудлууд, цаашдын чиг хандлага сэдэвт ОУЭШХ

2015

О.Нүржигмаа

Г.Мөнхтуяа

“Барилгын салбарын зээлийн өртгийн капиталжуулалтын асуудал”

“Тогтвортой хөгжилд нягтлан бодох бүртгэлийн үүрэг, оролцоо-2016″сэдэвт ОУЭШХ

2016

О.Нүржигмаа

“Татвараа өөрөө тодорхойлон төлөх систем-Татварын боловсролын асуудал”

“Татварын боловсрол иргэний нийгмийн төлөвшилд” сэдэвт УЭШХ

2016

Г.Алтанзаяа

“Хүний нөөцийг хэмжих асуудал-Монгол улсад нэвтрүүлэх боломж”

ММНБИ болон Мандах бүртгэл ДС-ийн хамтран зохион байгуулсан “Мандах 2017  ОУЭШХ”

2017

Н.Саруултөгс

“Бүтээгдэхүүний өртгийн удирдлагыг боловсронгуй болгох зарим асуудал”

МУИС-БС болон мэргэжлийн байгууллагуудаас хамтран зохион байгуулсан  ОУЭХ

2018

Г.Мөнхзул

Г.Мөнхтуяа

Нэр

Захиалагч, хамтран гүйцэтгэсэн

Огноо

Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ний “Бараа материалын нөөцийн зохистой хэмжээг тодорхойлох” төслийн ажлын багт орж ажилласан

 

2015

Close Menu
mnMongolian
en_USEnglish mnMongolian