Бизнесийн сургууль, Хөтөлбөрийн хороо

1.        Ч. Энхбаяр (Захирал, профессор)
2.        Н. Батнасан (Маркетинг, худалдааны тэнхимийн профессор)
3.        Б.Даваасүрэн (Маркетинг, худалдааны тэнхимийн эрхлэгч, профессор)
4.        Н.Сонинтамир (Менежментийн тэнхимийн профессор)
5.        Н.Батдэлгэр (Менежментийн тэнхимийн дэд профессор)
6.        Б.Энх-Амгалан (Санхүүийн тэнхимийн эрхлэгч, дэд профессор)
7.        П.Оюунбилэг (Санхүүийн тэнхимийн профессор)
8.        Л.Оюунцэцэг (НББ-ийн тэнхимийн эрхлэгч, дэд профессор)
9.        М.Эрдэнэбат (НББ-ийн тэнхимийн дэд профессор)
 
Төгсөгчдийн төлөөлөл:
10. В.Данаасүрэн (Удирдлагын академийн дэд профессор)
 
Ажил олгогчийн төлөөлөл:
11. М.Халиунбат (НИТХ төлөөлөгч)