2014-2015 оны хичээлийн жилд элссэн, 2015 оны 6-р сард мэргэжил сонгоогүй оюутнуудын мэргэжлийн хөтөлбөр сонголт дараах байдлаар явагдана.

     Үүнд:

Бизнесийн сургуулийн  хувьд:  36 багц цагаас дээш, бусад сургуулийн хувьд 18-аас дээш багц цагийн хичээл судалж, амжилттай дүгнүүлсэн оюутнууд мэргэжлийн хөтөлбөр сонгоно.

Мэргэжлийн хөтөлбөр сонголт нь “Санал өгөх”, “Санал баталгаажуулах” гэсэн хоёр үе шаттай явагдана.

  • 2016 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 10.00 цагаас 2016 оны 01 дүгээр сарын 12-ны өдрийн 17.00 цаг хүртэл цаашид суралцах хөтөлбөрүүдэд саналаа өгнө. ОУХНУС-ийн оюутан нэг хөтөлбөрт, бусад сургуулийн оюутнууд 4 хүртэл хөтөлбөрт санал өгөх боломжтой.
  • 2016 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 09.00 цагаас 20.00 цаг хүртэл тухайн хөтөлбөрийн хяналтын тоонд шууд багтсан оюутан СИСИ мэдээллийн системд өөрийн эрхээр орж зөвхөн нэг мэргэжлээр сонголт хийж, саналаа баталгаажуулна. Оюутан саналаа баталгаажуулснаар түүний бусад санал хүчингүй болж, оронд нь жагсаалтын дагуу дараагийн оюутан хяналтын тоонд нэмж багтан мэргэжил сонгох боломжтой болно.
  • 2016 оны 01 дүгээр сарын 14-ны өдрийн 09.00 цагаас 20.00 цаг хүртэл  хяналтын тоонд нэмж багтсан оюутнуудын мэргэжил сонголт системээр үргэлжлэн явагдана.
  • 2016 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдөр /ажлын цагт/ мэргэжлийн хөтөлбөрөө системээр сонгож чадаагүй оюутнууд бүрэлдэхүүн сургуулийнхаа Сургалтын албанд өөрийн биеээр ирж сонгоогүй үлдсэн хөтөлбөрөөс сонголт хийнэ.

МУИС-ийн Сургалтын нэгдсэн алба