1. 12.01– 2015.12.11 хооронд дүнгийн тулгалт хийх /Элсэлт төгсөлт хариуцсан мэргэжилтэн Б.Цэцэгжаргал/
  2. Энэ улиралд судалж байгаа хичээлийн дүнг 2015.12.14 -2015.12.18-ны хооронд шалгалтаа өгч сиси системд оруулсан байх.

 

Сургалтын алба