МУИС-ийн БС-ийн 2015-2016 оны намрын улирлын явцын шалгалтыг дараах байдлаар авах болсныг анхааруулж байна.

Бүрэлдэхүүн сургуулийн нэр Явцын шалгалт хэзээ авах

Тайлбар

1.

Бизнесийн сургууль  8-р долоо хоног (2015.10.19- 2015.10.25)

Энэ 7 хоногт БС-аас заагддаг хичээлүүдийн лекцийн цаг дээр уг хичээлийн  явцын шалгалтыг  авна. Явцын шалгалт авагдах хичээл орохгүй.

2.

Олон улсын Харилцаа Нийтийн Удирдлагын сургууль 8-р долоо хоног

Энэ 7 хоногт ОУХНУС-аас заагддаг хичээлүүдийн лекцийн цаг дээр уг хичээлийн  явцын шалгалтыг  авна.

3.

Шинжлэх Ухааны Сургууль 9-р долоо хоног

Энэ 7 хоногт ШУС-аас заагдаг хичээлүүдийн лекцийн цаг дээр уг хичээлийн  явцын шалгалтыг  авна. Бизнесийн сургуулиас орох хичээл хуваарийн дагуу орно.

4.

Хэрэглээний Шинжлэх ухааны сургууль 9-р долоо хоног

Энэ 7 хоногт ХШУС-аас заагддаг хичээлүүдийн лекцийн цаг дээр уг хичээлийн явцын шалгалтыг  авна. Бизнесийн сургуулиас орох хичээл хуваарийн дагуу орно.

5.

Хууль зүйн сургууль 9-р долоо хоног

Энэ 7 хоногт ХЗС-аас заагддаг хичээлүүдийн лекцийн цаг дээр уг хичээлийн явцын шалгалтыг авна. Бизнесийн сургуулиас орох хичээл хуваарийн дагуу орно.

 

Бизнесийн сургуулийн намрын улирлын

Ерөнхий суурь хичээлүүдийн явцын шалгалтын хуваарь

Хичээлийн нэр Явцын шалгалт хэзээ авах

Тайлбар

1.

Бизнес ба нийгэм 2015.10.24ны 10.00

Шалгалт өгөх өрөөний хуваарийг СА-ны самбараас харна уу.

2.

Хувь хүний санхүү 2015.10.24ны 11.00

Шалгалт өгөх өрөөний хуваарийг СА-ны самбараас харна уу.

3.

Менежментийн үндэс 2015.10.24ны 12.00

Шалгалт өгөх өрөөний хуваарийг СА-ны самбараас харна уу.

4.

Санхүүгийн үндэс 2015.10.24ны 13.00

Шалгалт өгөх өрөөний хуваарийг СА-ны самбараас харна уу.

5.

НББ-ийн үндэс 2015.10.24ны 14.00

Шалгалт өгөх өрөөний хуваарийг СА-ны самбараас харна уу.

6.

Маркетингийн үндэс 2015.10.24ны 15.00

Шалгалт өгөх өрөөний хуваарийг СА-ны самбараас харна уу.

7.

Төрийн санхүү 2015.10.24ны 9.00

Шалгалт өгөх өрөөний хуваарийг СА-ны самбараас харна уу.

8.

Санхүүгийн менежмент 2015.10.21ны 9.00

Шалгалт өгөх өрөөний хуваарийг СА-ны самбараас харна уу.

 

БС Сургалтын алба

2015.10.15