Банк

page-header

Хөтөлбөрийн зорилго

Банкны мэргэжлээр хөдөлмөрийн зах зээл дэх бодит эрэлтэд нийцсэн чадварлаг боловсон хүчин болон салбарын тэргүүлэх судлаач, эрдэм шинжилгээний ажилтан бэлтгэхэд оршино.

Банкны салбарын боловсон хүчний эрэлт хэрэгцээ өндөр учир ажлын байраар бүрэн хангагдах боломжтой

Макро түвшинд санхүү, мөнгөний бодлого хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг, чадвар эзэмших

Банкны хөрөнгийг удирдах, банкны эрсдэл, хөрвөх чадварыг удирдах, зах зээлийн судалгаа хийх, шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг бий болгох зэрэг банкны байгууллагын бүх түвшинд ажиллах онолын мэдлэг, практик ур чадвар, дадал эзэмших

БАНК, САНХҮҮ

Хөтөлбөрт суралцсаны давуу тал

Төгсөөд хаана ажилллах вэ

Даатгалын болон брокерийн компаниуд
– Даатгалын менежер
– Даатгалын андеррайтер
– Даатгалын брокер

Банк, санхүү, бизнесийн байгууллагууд
– Эрсдэлийн менежер

Яам, агентлаг, нийгмийн даатгалын байгууллагууд
– Бодлого зохицуулалтын мэргэжилтэн
– Даатгалын эдийн засагч

Эрдэм шинжилгээ, сургалт судалгааны байгууллагууд
– Судлаач, мэргэжилтэн

Back to top