Бизнесийн сургуулийн  Магистр, докторын болон бакалаврын эчнээ хөтөлбөрийн 2015-2016 оны хичээлийн жилийн хичээллэх график

Хөтөлбөрийн нэр  Хичээл эхлэх хугацаа Шалгалтын хугацаа Сиси системт хичээл баталгаажуулах хугацаа Хичээлийн үргэлжлэх хугацаа
1 Бэлтгэл магистр 09 сарын 14-өөс (-) 09 сарын 10-аас 1 долоо хоног 13 долоо хоног
2 Магистрант, Докторант 09 сарын 14-өөс (-) 09 сарын 10-аас 1 долоо хоног 13 долоо хоног
3 Эчнээ I түвшин 10 сарын 01-ээс (-) 10 сарын 01-ээс 1 долоо хоног 4 долоо хоног
4 Эчнээ II түвшин 10 сарын 26-аас 10 сарын 19-өөс 24-ний хооронд 10 сарын 26-аас 1 долоо хоног 4 долоо хоног
5 Эчнээ III түвшин 09 сарын 14-өөс 09 сарын 07-оос 12-ны хооронд 09 сарын 14-өөс 1 долоо хоног 4 долоо хоног