Санхүү хөтөлбөрийн профессорын багийн 2015-2016 оны хичээлийн жилийн 1-р улиралд хийх мэргэжлийн болон судалгааны семинарын хуваарь 

            2015-10-08

Огноо

Сэдэв Цаг Өрөө

Илтгэгч

2015-10-14 “Матлаб” программыг санхүүгийн судалгаанд ашиглах нь 16:00 IV-310б Дэд проф Ч.Алтаннар
2015-10-16 “Матлаб” программыг санхүүгийн судалгаанд ашиглах нь 16:00 IV-310б Дэд проф Ч.Алтаннар
2015-10-21 “Матлаб” программыг санхүүгийн судалгаанд ашиглах нь 16:00 IV-310б Дэд проф Ч.Алтаннар
2015-11-04 МУ-ын үнэт цаасны зах үээлийн судалгаа 16:00 IV-407 Проф Ч.Энхбаяр
2015-11-18 МУ-ын үнэт цаасны зах үээлийн судалгаа 16:00 IV-407 Ахлах багш П.Баянсан
2015-11-25 МУ-ын үнэт цаасны зах үээлийн судалгаа 16:00 IV-407 Проф  Ч.Энхбаяр
2015-12-09 Судалгааны семинар * 16:00 IV-407 Проф Ч.Энхбаяр

 *Сэдвийг жич зарлана.

Хуваарь гаргасан профессор Ч.Энхбаяр

 

Менежмент хөтөлбөрийн профессорын семинарын хуваарь

2015-2016 оны хичээлийн жил

2015-10-14

Огноо Сэдэв Цаг Өрөө Илтгэгч

Удирдагч/ зөвлөх

1 2015-10-14 Эрчим хүчний салбарын хөгжлийн стратеги төлөвлөлтийн арга хандлагын өөрчлөлт 16:00 IV-216 Д.Энхтуяа Н.Сонинтамир
2 2015-10-21 Монголд тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх боломж, арга зам 16:00 IV-216 Г.Жаргалмаа Ц.Цэцэгмаа
3 2015-10-28 “ Wageindicator ” судалгааны төсөл, боломж, тулгамдаж буй асуудлууд 16:00 IV-216 Ц.Цэцэгмаа
4 2015-11-04 Компанийн засаглал: (Эрсдэл, санхүү, бүртгэл) чиг үүрэг, төрийн байгууллага дахь BSC, HR job description 16:00 IV-216 Д.Хангал Н.Сонинтамир
5 2015-11-11 Деннисоны байгууллагын соёлын загварыг монголын бизнесийн байгууллагад хэрэглэх боломж 16:00 IV-216 Г.Үүрдмандах Н.Сонинтамир
6 2015-11-11 Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл бичих арга зүйн асуудал 16:00 IV-216 Ц.Цэцэгмаа
7 2015-11-18 Үндэсний өрсөлдөх чадварын үзэл баримтлал (Уул уурхайгаар дэлхийн зах зээлд гарах боломж) 16:00 IV-216 Батсуурь Ч.Ундрам
8 2015-11-25 Нийлүүлэлтийн гинжин хэлхээний менежментийн асуудлууд 16:00 IV-216 Ш.Цэрэндулам Ч.Ундрам
9 2015-12-02 Монголд ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох тогтолцоог бий болгон төлөвшүүлэх 16:00 IV-216 Б.Наранбаатар Ц.Цэцэгмаа
10 2015-12-09 Байгууллагыг суралцагч болгон төлөвшүүлэх арга зүйн асуудал 16:00 IV-216 Б.Шүрэнцэцэг Ц.Цэцэгмаа
11 2015-12-16 Хотжих хөдөлгөөн, ган зудын нөлөөлөл 16:00 IV-216 Д.Даариймаа Н.Сонинтамир Н.Батдэлгэр

 Хөтөлбөрийн удирдагч Доктор Н.Батдэлгэр

 

Нягтлан бодох бүртгэл хөтөлбөрийн онолын семинарын хуваарь

 2015-10-26

Семинарын илтгэгч Сэдэв Хугацаа Тайлбар
1 Л.Оюунцэцэг Нийгмийн даатгалын шинэчлэл 2015-10-28 Удирдаж буй докторант
2 Ч.Чимэдсүрэн Нэгдсэн тайлагнал 2015-11-06 Диссертацийн агуулгаар илтгэл
3 Ц.Пүрэвтуяа Өртгийн бүртгэлийг боловсронгуй болгох нь
4 Д.Авирмэд Барилгын үйлдвэрлэлийн зардлын бүртгэл, бүтээгдэхүүний өртөг тооцолт 2015-11-25 Магистрын шинэ хичээлийн сэдэв
5 М.Эрдэнэбат Бараа материалын зохистой хэмжээг тодорхойлох арга зүйн асуудал 2015-12-02 Докторант сэдвийн агуулгаар
6 О.Нүржигмаа Эрчим хүч үйлдвэрлэлийн зардлын бүртгэл, бүтээгдэхүүний өртөг тооцолт 2015-12-23 Магистрын шинэ хичээлийн сэдэв
7 Б.Болор Бизнесийн үнэлгээ 2015-01-06 Сэдвийн хэлэлцүүлэг
8 М.Эрдэнэбат Боловсролын үйлчилгээний зардлын бүртгэл бүтээгдэхүүний өртөг тооцолт 2016-01-27 Магистрын шинэ хичээлийн сэдэв
9 А.Еркеш Бүтээмжийн шинжилгээний онол, арга зүй 2016-02-03 Диссертацийн явцын хэлэлцүүлэг
10 Г.Мөнхтуяа Эрүүл мэндийн үйлчилгээний зардлын бүртгэл бүтээгдэхүүний өртөг тооцолт 2016-02-24 Магистрын шинэ хичээлийн сэдэв
11 Н.Саруултөгс Уурхай баялагийн үйлдвэрлэлийн зардлын бүртгэл бүтээгдэхүүний өртөг тооцолт 2016-03-02 Магистрын шинэ хичээлийн сэдэв
12 Н.Тунгалаг Банкны үйлчилгээний зардлын бүртгэл, бүтээгдэхүүний өртөг тооцолт 2016-03-23 Магистрын шинэ хичээлийн сэдэв
13 Г.Алтанзаяа Монгол улсын хөгжилд татварын бодлогын үүрэг, өнөөгийн байдал 2015-11-18 Магистрант, докторант, сонирхсон бүх хүн
14 Г.Алтанзаяа Мэдээллийн ил тод, үнэн зөв байдал, компанийн нийгмийн хариуцлага 2016 – 3- 2 Магистрант, докторантсонирхсон бүх хүн

 Хуваарь хийсэн семинарын удирдагч Профессор Н.Тунгалаг

 

ХУДАЛДАА ХӨТӨЛБӨРИЙН ПРОФЕССОР БАГШ НАРЫН СЕМИНАР

(2015-2016 оны хичээлийн жил)

2015-10-26

 

Огноо

 Сэдэв  Цаг  Өрөө

 

Илтгэгч

Н.Батнасан
2015-11-03 Гаалийн  хяналтыг боловсронгуй болгох арга зам 16:00 VIII-403 Д.Цэндсүрэн
2015-11-17 Бүс нутгийн худалдааны бодлого, стратеги 16:00 VIII-403 Н.Батнасан, Ө.Номинцэцэг
2015-12-01 Чөлөөт бүсийг хөгжүүлэх боломж 16:00 VIII-403 Ц.Цолмон
2016-02-02 Шилжих үнийн зохицуулалт, олон улсын туршлага 16:00 VIII-403 Р.Шарбанди
2016-02-16 Экспортын баримжаатай үйлдвэрлэлийг хөгжүүүлэх бодлого 16:00 VIII-403 Н.Батнасан
2016-03-01 Үндэсний үйлдвэрлэлийг тарифын бодлогоор дэмжих боломж 16:00 VIII-403 Н.Батнасан
Н.Отгонсайхан
2015-11-10 Монгол улс, Япон улс хоорондын Эдийн засгийн түншлэлийн хэлэлцээрийн үндсэн асуудлууд 16:00 VIII-403 Н.Отгонсайхан
2015-11-24 Импортыг орлох бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх бодлого, зохицуулалт 16:00 VIII-403 Э.Гүргэмжав
2015-12-08 Чөлөөт худалдааны хэлэлцээрийн бизнесийн байгууллагад үзүүлэх нөлөөлөл 16:00 VIII-403 Д.Нарандалай
2016-02-09 Монгол улс, Япон улс хоорондын Эдийн засгийн түншлэлийн хэлэлцээрийн тариф, гарал үүслийн зохицуулалт 16:00 VIII-403 Н.Отгонсайхан, Ө.Номинцэцэг
2015-02-23 Глобал жижиглэн худалдааны хөгжлийн хандлага 16:00 VIII-403 Г.Мөнхбаясгалан, Д.Нарантуяа
2015-03-15 Гаалийн татвар ба төсвийн орлого бүрдүүлэлт 16:00 VIII-403 Н.Отгонсайхан

Хуваарь гаргасан:

Худалдаа хөтөлбөрийн удирдагч Н.Отгонсайхан