МУИС-ийн Сургалтын журамын 4.8.3 т заасны дагуу Суралцагч судалж, дүгнэгдсэн /B,C,D үнэлгээ авсан/ хичээлээ R үнэлгээ тавиулж дахин судлах бол 2017 он 04-р сарын 26 хүртэл дүнгийн мэдээллээ өргөдлийн хамт Сургалтын албанд өгнө үү.

БС-ийн СУРГАЛТЫН АЛБА
2017.04.11