БС дээр зуны сургалт дараахь хичээлүүдээр явагдаж байна.

Хичээлийн хуваарийг сургалтын албаны самбар дээрээс харна уу.

Баталгаажуулалт онлайнаар явагдана.

Хичээлийн нэр Багц цаг
1 Нягтлан бодох бүртгэлийн үндэс 3
2 Санхүүгийн бүртгэл I 3
3 Удирдлагын бүртгэлийн үндэс 3
4 Санхүүгийн менежмент 3
5 Маркетингийн үндэс 3
6 Математик I 3
7 Бүртгэлийн мэдээллийн систем 2
8 Бизнесийн статистик 3
9 Эконометриксийн үндэс 3