Санхүүгийн тэнхим

Нягтлан бодох бүртгэлийн тэнхим