Даатгал

page-header

Хөтөлбөрийн зорилго

Санхүүгийн болон даатгалын шинжлэх ухааны онол, арга зүйг судалж, эзэмшсэний үндсэн дээр банк, санхүү, бизнесийн байгууллагуудын эрсдэлийг үнэлэх, удирдах, даатгалын мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлдэг компаниудын үйл ажиллагааг зохион байгуулах, удирдах мэдлэг, чадвар бүхий мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино.

Макро болон микро эдийн засгийн аль ч түвшинд тогтвортой ажлын байраар хангагдах

Макро түвшинд санхүүгийн бодлого боловсруулахад оролцох боломжтой

Төрийн санхүүгийн орчин үеийн шинэ онол, үзэл баримтлал, хандлага зарчим, арга зүйг эзэмшин түүнийг бүтээлчээр амьдралд хэрэгжүүлэх

Хөтөлбөрөөр суралцсаны давуу тал
Төгсөөд хаана ажилллах вэ

Даатгалын болон брокерийн компаниуд
– Даатгалын менежер
– Даатгалын андеррайтер
– Даатгалын брокер

Банк, санхүү, бизнесийн байгууллагууд
– Эрсдэлийн менежер

Яам, агентлаг, нийгмийн даатгалын байгууллагууд
– Бодлого зохицуулалтын мэргэжилтэн
– Даатгалын эдийн засагч

Эрдэм шинжилгээ, сургалт судалгааны байгууллагууд
– Судлаач, мэргэжилтэн

Back to top