2015-2016 оны хичээлийн жилийн I-р улирлын хичээл 2015 оны 10 сарын 05-ны Даваа гарагаас эхлэнэ.

Д/д

Хичээлийн индекс Хичээлийн нэр Багц цаг

Улирал

1

MNGT202 Менежментийн үндэс

3

1

2

MRKG201 Маркетингийн үндэс

3

1

3

ACCN201 НББ-ийн үндэс

3

1

4

ECON101 Микроэкономиксийн үндэс

3

1

5

INFO100 Бизнесийн мэдээллийн систем

3

1

6

MAEC220 Бизнесийн математик

3

1

 

1 кр хичээлийн төлбөр бакалаврын оюутны 2-р түвшний төлбөрөөр хийгдэнэ.