Хөтөлбөрийн зорилго

Хөтөлбөрийн зорилго: “Орчин үеийн санхүүгийн шинжлэх ухааны онол, үзэл баримтлал, зарчим, арга зүйд суурилан түүнийг бүтээлчээр хөгжүүлэх; амьдралд хэрэгжүүлэх мэдлэг, чадвар, дадал эзэмшүүлэх болон санхүүгийн мэргэжлийн сургалтыг олон улсын жишигт нийцүүлэхэд оршино”

Давуу тал:

    • Макро болон микро эдийн засгийн аль ч түвшинд ажлын байраар хангагдах.
    • Төрийн санхүүгийн орчин үеийн шинэ онол, үзэл баримтлал, хандлага зарчим, арга зүйг эзэмшин түүнийг бүтээлчээр амьдралд хэрэгжүүлэх
    • Макро түвшинд санхүүгийн бодлого боловсруулахад оролцох боломжтой.

     

Төгсөөд ажиллах боломжтой байгууллагууд::

Хөтөлбөрийн зорилго: “Орчин үеийн санхүүгийн шинжлэх ухааны онол, үзэл баримтлал, зарчим, арга зүйд суурилан түүнийг бүтээлчээр хөгжүүлэх; амьдралд хэрэгжүүлэх мэдлэг, чадвар, дадал эзэмшүүлэх болон санхүүгийн мэргэжлийн сургалтыг олон улсын жишигт нийцүүлэхэд оршино”

Төгсөөд ажиллах салбар

 Ажлын байр

1

Сангийн яам, түүний харъяа хэрэгжүүлэгч агентлагуудад (Татварын Ерөнхий газар, Гаалийн ерөнхий газар, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар), агентлагууд  болон бусад яамдын Санхүү хөрөнгө оруулалтын газар, хэлтсүүдэд

Сангийн яам түүний газар хэлтсүүдэд: мэргэжилтэн, эдийн засагч, шинжээч

Бусад яамд, агентлагуудад:

Санхүүч, эдийн засагч, Татвар болон гаалийн байгууллагад татвар/ гаалийн улсын байцаагч, хяналтын улсын байцаагч

2

Аймаг, нийслэл, сум дүүргийн Санхүү-эдийн засаг төрийн сангийн газар, хэлтэст

Төсвийн мэргэжилтэн, орлогын мэргэжилтэн,  эдийн засагч, төлөвлөгч

3

Бүх төсөвт байгуулага, Төрийн болон орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газарт

Санхүүгийн мэргэжилтэн, хөрөнгө оруулалт- худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн, эдийн засагч,

4

Үндэсний аудитын төв болон орон нутгийн байгууллагууд

Хянан шалгагч, аудитор

Contact Us

Хаяг: МУИС-ийн хичээлийн IV байр 110 тоот

Утас: 7575400 – 4139, 4110