Бизнесийн сургууль, захиргааны зөвлөл

  • Доктор Ч.Энхбаяр, Бизнесийн сургуулийн захирал, профессор
  • Доктор Н.Батдэлгэр, Бизнес консалтинг төвийн захирал, дэд профессор 
  • Доктор Л.Наранчимэг, НББ-ийн тэнхимийн эрхлэгч, профессор
  • Доктор Д.Сувдаа, Санхүүгийн тэнхимийн эрхлэгч, дэд профессор
  • Доктор Энх-Отгон, Менежментийн тэнхимийн эрхлэгч, дэд профессор
  • Доктор Б.Даваасүрэн, Маркетинг, Худалдааны тэнхимийн эрхлэгч, профессор