Бизнесийн сургууль, захиргааны зөвлөл

·Доктор Ч.Энхбаяр, Бизнесийн сургуулийн захирал, профессор

·Доктор Н.Батдэлгэр, Бизнесийн сургуулийн Эрдмийн зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга, дэд профессор

·Ө. Гэрэлт-Од, Бизнес консалтинг төвийн захирал, дэд профессор 

·Доктор Л.Оюунцэцэг, НББ-ийн тэнхимийн эрхлэгч, дэд профессор

·Доктор Б.Энх-Амгалан, Санхүүгийн тэнхимийн эрхлэгч, дэд профессор

·Доктор Д.Энх-Отгон, Менежментийн тэнхимийн эрхлэгч, дэд профессор

·Доктор Б.Даваасүрэн, Маркетинг, Худалдааны тэнхимийн эрхлэгч, профессор