Та бүхнийг “КОМПАНИД ДОТООД ХЯНАЛТЫН ТОГТОЛЦОО БҮРДҮҮЛЭХ НЬ” сургалтандаа урьж байна.

Оролцогчдод байгууллагын сайн засаглалын суурь зарчмууд, сайн засаглалд эрсдлийн удирдлага, дотоод хяналт ба дотоод аудитын гүйцэтгэх үүргийг ойлгуулсны үндсэн дээр…

Бүх мэдээллийг харууллаа

Хуудас олдсонгүй