Санхүүгийн тэнхимийн үйл ажиллагааны мэдээлэл, зарлал