Бизнесийн сургуулийн захирлын тушаалаар 2018.03.05-ны өдөр батлагдсан “Магистрантуудын 2017-2018 оны хичээлийн жилийн хаврын улиралд мэргэжлийн дадлага хийх, эрдэм шинжилгээний хурал, төгсөлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах хуваарь“-н дагуу дараах үйл ажиллагаанууд явагдана.

2017-2018 хичээлийн жилийн хаврын улирал

   ОГНОО ЭХЛЭХ ЦАГ ӨРӨӨ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
   3 сарын 16-с 4 сарын 27-ны хооронд Санхүүгийн тэнхимийн мэргэжлийн магистрантууд дадлага хийнэ.
   4 сарын 13 14:20 109 Магистрантуудын сэдвийн болон явцын хэлэлцүүлэг
   4 сарын 19 14:20 112 Санхүүгийн тэнхимийн ЭШ-ний хурал
   4 сарын 26 14:30 314 Бизнесийн сургуулийн ЭШ-ний хурал
   5 сарын 3 14:30 304 ЭШ-ний кредит тооцох
   5 сарын 4 11:00 109 Мэргэжлийн магистрантуудын дадлагын тайлан хамгаалалт
   5 сарын 9 14:20 112 Санхүүгийн тэнхимийн магистрантуудын урьдчилсан хамгаалалт
   5 сарын 30 14:20 112 Санхүүгийн тэнхимийн магистрантуудын жинхэнэ хамгаалалт