2014-2015 оны хичээлийн жилийн хаврын улирал

  Өдөрлөг хийх 
 Хөтөлбөр  Сар, өдөр Цаг Байр
1  Маркетинг  4-р сарын 08 9.00 Хичээлийн 4-р байр, 2 давхрын коридор
2  Менежмент  4-р сарын 10 10.00 Хичээлийн 4-р байр, 2 давхрын коридор, заал
3  Санхүү  4-р сарын 13 10.00 Хичээлийн 4-р байр, 2 давхрын коридор, заал
4  Нягтлан бодох бүртгэл  4-р сарын 14 10.00 Хичээлийн 4-р байр, 2 давхрын коридор, заал
5  Зочлох үйлчилгээ  3-р сарын 21, 22.    4-р сарын 11, 12. 10.00 Мишээл экспо
6  Худалдаа  4-р сарын 15, 16 12.30 Хичээлийн 8-р байр

Сургалтын албаны мэргэжилтэн Б.Бадамцэцэг