Олон улсын магадлан итгэмжлэлийн хүрээнд МУИС-ийн бизнесийн сургуулийн төгсөх ангийн оюутны түвшин тогтоох шалгалт 2015 оны 05-р сарын 18-ны өдөр явагдана.

Олон улсын магадлан итгэмжлэлийн шалгалт нь Бизнесийн сургуулийн төгсөгчдийн ерөнхий мэдлэгийн түвшинг тогтооход ач холбогдолтой, төгсөгчийн хувьд өөрийн сурч төгссөн чиглэлээр олон улсын магадлан итгэмжлэлийн байгууллагаас төгссөн боловсролын зэргийг үнэлэлт дүгнэлт авах боломж юм.

Энэ шалгалтыг өгч сертификат авснаар ажил олгогч, цаашид гадаад дотоодын сургуульд магистрантурт сурахад чанартай сургуульд сурч төгссөн болохыг давхар батлах боломж юм.

Хөтөлбөрийн нэр Түвшин Шалгалт авах хугацаа

Өрөө №

1

  Эдийн засгийн мэдээлэл

IY

2015.05.18ны 11.00

310б

2

  Нягтлан бодох бүртгэл

IY

305

310а

312

3

  Бизнесийн менежмент

IY

410

4

  Менежмент маркетингийн

IY

307

5

  Менежмент олон улсын худалдааны

IY

2015.05.18ны 13.00

307

305

6

  Менежмент банкны

IY

310б

312

310а

7

  Санхүү эдийн засаг

IY

2015.05.18ны 15.00

307

310б

8

  Менежмент санхүүгийн

IY

305

312

310а

2015.05.18ны 17.00

307

9

  Даатгалын эдийн засаг

IY

305

310б

10

  Санхүү менежмент, мэдээлэл зүй

IY

310а

 

 БС, Сургалтын алба