Монголын их дээд сургуулиудын дунд зохион байгуулагддаг Маркетингийн улсын VIII олимпиадад МУИС-ийн Бизнесийн Сургуулийн маркетингийн хөтөлбөрийн оюутнууд амжилттай оролцлоо. Үүнд:

• Хувийн амжилтаар тэргүүн болон дэд байр (Н.Хүнлэгсайхан, Д.Батцэцэг маркетинг III анги)
• Багийн амжилтаар 3-р байр, Хүрэл Медаль
• Кейс даалгаварын тэргүүн байр (практик даалгавар)
• Танилцуулга видеогоор тэргүүн байр гэсэн амжилтыг тус тус үзүүллээ.

Маркетингийн олимпиадад амжилттай оролцсон маркетингийн хөтөлбөрийн оюутнууд болон багш нартаа талархал дэвшүүлж улам өндөр амжилтыг хүсье!