Byambaa 2018-04-04

Менежмент-Санхүүгийн IV, V түвшний оюутнуудад

Үйлдвэрлэлийн дадлага 2018.02.02-2018.04.01 хугацаанд хийсэн оюутнуудын дадлага хамгаалах хугацаа
Дадлагын удирдагч багш Хамгаалуулах хугацаа
1. Проф Ч.Энхбаяр /Д-р/ 2018.04.12-нд 14.00 цагаас
2. А.Ганзориг /Д-р/
3. Н.Батжаргал
4. П.Баянсан
5. Дэд проф Д.Сувдаа /Д-р/ 2018.04.16-нд 12.00 цагаас
6. Д.Одбилэг
7. Н.Баянтөр
8. Д.Энхтүвшин

Тайлбар: Оюутнууд дадлагын тайлангаа өөрийн дадлага удирдаж байгаа багшдаа 2018.04.09-ны дотор хураалгана.

Дадлага удирдагчийн мэдээллийг /өгөгдсөн хүснэгтийн дагуу/ багш Д.Одбилэг, Н.Баянтөр нарт хураалгана.

Бүх оюутнууд дадлага хамгаалуулах өдөр өөрийн дадлага удирдаж буй багшийн багт хамгаална.

Санхүүгийн тэнхим
Back to top