Менежмент

page-header

elementor

Банкны мэргэжлээр хөдөлмөрийн зах зээл дэх бодит эрэлтэд нийцсэн чадварлаг боловсон хүчин болон салбарын тэргүүлэх судлаач, эрдэм шинжилгээний ажилтан бэлтгэхэд оршино.

Банкны салбарын боловсон хүчний эрэлт хэрэгцээ өндөр учир ажлын байраар бүрэн хангагдах боломжтой

Макро түвшинд санхүү, мөнгөний бодлого хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг, чадвар эзэмших

Банкны хөрөнгийг удирдах, банкны эрсдэл, хөрвөх чадварыг удирдах, зах зээлийн судалгаа хийх, шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг бий болгох зэрэг банкны байгууллагын бүх түвшинд ажиллах онолын мэдлэг, практик ур чадвар, дадал эзэмших

Тэнхимийн мэдээ

Санхүүгийн тэнхим

Төгсөгчид

Банкны чиглэлээр сурсандаа баяртай байна

2010 оны 05-р сарын 09-нд Санхүүгийн тэнхмээс санаачлан Худалдаа Хөгжлийн банкны нээлттэй өдөрлөг болон тус банкинд ажиллаж  буй төгсөгчид оюутнуудын уулзалт зохион байгуулав

Сургалтын төлөвлөгөө

Let's work together to help you meet your financial goals.

page-header

Хөтөлбөрийн зорилго

Банкны мэргэжлээр хөдөлмөрийн зах зээл дэх бодит эрэлтэд нийцсэн чадварлаг боловсон хүчин болон салбарын тэргүүлэх судлаач, эрдэм шинжилгээний ажилтан бэлтгэхэд оршино.

Банкны салбарын боловсон хүчний эрэлт хэрэгцээ өндөр учир ажлын байраар бүрэн хангагдах боломжтой

Макро түвшинд санхүү, мөнгөний бодлого хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг, чадвар эзэмших

Банкны хөрөнгийг удирдах, банкны эрсдэл, хөрвөх чадварыг удирдах, зах зээлийн судалгаа хийх, шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг бий болгох зэрэг банкны байгууллагын бүх түвшинд ажиллах онолын мэдлэг, практик ур чадвар, дадал эзэмших

Тэнхимийн мэдээ

Санхүүгийн тэнхим

Төгсөгчид

Банкны чиглэлээр сурсандаа баяртай байна

2010 оны 05-р сарын 09-нд Санхүүгийн тэнхмээс санаачлан Худалдаа Хөгжлийн банкны нээлттэй өдөрлөг болон тус банкинд ажиллаж  буй төгсөгчид оюутнуудын уулзалт зохион байгуулав

Сургалтын төлөвлөгөө

Let's work together to help you meet your financial goals.

Back to top