НЭГ. ОЛИМПИАДЫН_ЗОРИЛГО
Бизнесийн удирдлагаар, ялангуяа олон улсын худалдаа, эдийн засаг, маркетинг, менежментийн чиглэлээр суралцаж буй оюутнуудын өнөөгийн даяаршлын эрин зуунд гадаад зах зээлд бизнес эрхлэх, экспорт, импортын үйл ажиллагааг удирдан явуулахад шаардлагатай мэдлэг, ур чадварыг нь дээшлүүлэх, бизнесийн бодит практик орчинд ажиллах, оновчтой шийдвэр гаргах, судалгаа шинжилгээний ур чадварыг нь хөгжүүлэхийн зэрэгцээ шударгаар өрсөлдөж, мэдлэг, туршлагаа солилцох, харилцан суралцах боломжийг олгоход олимпиадын зорилго оршино.

ХОЁР. ОРОЛЦОГЧИД
Бизнесийн удирдлагын чиглэлээр мэргэжилтэн бэлтгэдэг их, дээд сургуулийн 2, 3, 4 дүгээр түвшний оюутнууд, 4 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг бүрдүүлэн оролцоно.

ГУРАВ: ОЛИМПИАДЫН_АГУУЛГА
Олимпиадын тест, бодлого, кейсийг Charles W.L. Hill, G. Tomas M. Hult “International Business”, 12th edition, McGraw-Hill сурах бичгийн агуулгын хүрээнд бэлтгэнэ.

ДӨРӨВ. ОЛИМПИАДЫН_ҮЕ_ШАТ
“Олон улсын бизнес”-ийн олимпиад нь 2 үе шаттай зохион байгуулагдана.
• 1 дүгээр үе шат: Олимпиадад оролцож буй оюутнуудын онолын мэдлэгийг сориход чиглэсэн дараах даалгавруудыг гүйцэтгэнэ. Үүнд:
o Өгөгдсөн сурах бичгийн агуулгын хүрээнд бэлтгэсэн тестээр шалгалт авах;
o Олон улсын худалдааны онол, тарифын зохицуулалт, гадаад худалдааны зардал, үр ашгийн тооцооллын бодлого бодох (багаар ажиллана);
o Олон улсын бизнесийн кейс ажиллах (багаар ажиллана).

Нэгдүгээр шатны шалгаруулалт 2019 оны 4 сарын 21-нд зохион байгуулагдаж, тухайн өдөртөө багтаан дүнг гаргаж, оролцогчдод танилцуулна. 3 даалгаврын гүйцэтгэлийн оноог нэгтгэн багийн гишүүдийн нийлбэр оноог гаргаж, хамгийн өндөр оноо авсан 6-8 багийг дараагийн шатанд өрсөлдүүлнэ.
1-р шат тест, бодлого, кейс гэсэн даалгаваруудын хариулт онлайн хэлбэрээр, ил тод шууд хүрнэ.

2 дугаар үе шат: Хоёрдугаар шатанд шалгарсан багууд ивээн тэтгэгч бизнесийн байгууллагуудын өгсөн даалгаварыг гүйцэтгэнэ. Багуудын ажиллах нөхцөлийг хангах, зөв оновчтой шийдэл гаргахад нь дэмжлэг болгох зорилгоор тэднийг Innovation Hub, Startup Terminal төвүүдэд ажиллах байраар хангаж, менторуудаас зөвлөгөө авах боломжийг зохион байгуулагчдын зүгээс бүрдүүлж өгнө.
Багууд өгөгдсөн даалгаврын дагуу судалгаа шинжилгээ хийж, асуудлыг шийдвэрлэн 2019 оны 4 сарын 27-нд зохион байгуулагдах хоёрдугаар шатны тэмцээний өдөр шүүгчдэд танилцуулж, хамгаална. Хийж гүйцэтгэсэн ажлын үр дүнг тайлан хэлбэрээр хураалгасан байна.
Хоёрдугаар шатны тэмцээний дараа хоёр шатанд авсан нийт оноог нэгтгэн дүнг танилцуулж, шагнал гардуулна.

ТАВ. ЗОХИОН_БАЙГУУЛАЛТ
Олимпиадын ерөнхий зохион байгуулалтыг Бизнесийн сургуулийн Маркетинг, Худалдааны тэнхим хариуцаж, эцсийн шийдвэрүүдийг гаргана. Олимпиадын даалгаврыг бэлтгэх (тест, бодлого, кейс, ивээн тэтгэгчдийн даалгавар), шүүлт хийх, олимпиадын үйл явцад хяналт тавих үүргийг Шүүгчдийн зөвлөл хариуцан зохион байгуулна. Шүүгчдийн зөвлөл нь 5 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй байх ба зохион байгуулагч МУИС-ийн Бизнесийн сургууль, ивээн тэтгэгч байгууллагууд, хараат бус байгууллагуудын (төрийн болон төрийн бус байгууллага, эрдэм шинжилгээ, судалгааны байгууллага) төлөөллөөс бүрдэнэ.
Олимпиадын нэгдүгээр үе шатны өмнө олимпиадын үйл явц, журам, зохион байгуулалтын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх техникийн зөвлөгөөн зохион байгуулагдана. Техникийн зөвлөгөөн болох газар, хугацааг оролцогчдод жич зарлана.

ЗУРГАА. ШАГНАЛЫН_САН
Олимпиадад оролцсон багуудаас багийн дүнгээр тэргүүлсэн 3 баг, тусгай байр, тэдгээрийн удирдагч багш нарт дараах шагнал, урамшууллыг олгоно. Үүнд:
1. Багийн шагнал
a. Нэгдүгээр байр: Өргөмжлөл, алтан медаль, 1,500,000 төгрөг
b. Хоёрдугаар байр: Өргөмжлөл, мөнгөн медаль, 1,000,000 төгрөг
c. Гуравдугаар байр: Өргөмжлөл, хүрэл медаль, 800,000 төгрөг
d. Тусгай байр: Өргөмжлөл, 400,000 төгрөг
2. Удирдагч багшийн шагнал
a. Нэгдүгээр байр: Өргөмжлөл, 400,000 төгрөг
b. Хоёрдугаар байр: Өргөмжлөл, мөнгөн медаль, 300,000 төгрөг
c. Гуравдугаар байр: Өргөмжлөл, хүрэл медаль, 250,000 төгрөг

Шагналт байранд орсон багууд STARTUP Terminal болон HUB Innovation Center-т үнэ төлбөргүй байрших эрхийн эзэн болно.

ДОЛОО. БҮРТГЭЛ
Оролцох багуудыг 2019 оны 3 сарын 04-ний өдрөөс 4 сарын 11-ний хооронд МУИС-ийн Бизнесийн сургуулийн (МУИС-ийн IV байр) 209 тоот өрөөнд бүртгэнэ. Бүртгүүлэхэд дараах бичиг баримт шаардлагатай. Үүнд:
• Иргэний үнэмлэх
• Оюутны үнэмлэх
• Суралцаж буйг баталсан сургуулийн тодорхойлолт
• 2% цээж зураг
• Нэг багийн бүртгэлийн хураамж 60.000 төгрөг (хураамжийг бэлнээр төлнө)
Бүртгүүлэхдээ багийн гишүүд анкет бөглөж, мандатаа хүлээн авна.

НАЙМ. ЗОХИОН_БАЙГУУЛАГДАХ_ГАЗАР_ХУГАЦАА
Олимпиадын Нэгдүгээр үе шат 2019 оны 4 сарын 21-ний өдөр МУИС-ийн хичээлийн IV байранд, Хоёрдугаар үе шат 2019 оны 4 сарын 27-ны өдөр тус тус зохион байгуулагдана.
Тэмцээнд оролцох багууд хувцсаар жигдэрсэн байна. Мөн сургууль болон тэмцээнд оролцогчдыг танилцуулах 3 минутын видео танилцуулга бэлдэж ирсэн байх шаардлагатай.

ЕС. ХОЛБОО_БАРИХ_ХАЯГ
Хаяг: МУИС-ийн хичээлийн IV байр, Бизнесийн сургууль, 209 тоот
Цахим хаяг: num.edu.mn http://bs.num.edu.mn/
Е-mail: dashkaa052608@gmail.com
Утас: 77307730-4126, 88653868 /О.Дашнямтай холбогдох/