Сургалтын календарьчилсан төлөвлөгөө

2022 - 2023 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛИЙН СУРГАЛТЫН НЭГДСЭН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

НАМРЫН УЛИРАЛ

Хугацаа Үйл ажиллагаа
VII – VIII сар
7 сарын 18 – 8 сарын 10 Бакалаврын өдрийн хөтөлбөрийн элсэгчдийн бүртгэл
8 сарын 10 – 23 Шилжилтийн үйл ажиллагаа зохион байгуулах
8 сарын 18 – 23 Шинэ элсэгчдэд зориулсан чиглүүлэх сургалт 
8 сарын 18 – 31 Бакалаврын хөтөлбөрийн хичээл сонголт, баталгаажуулалт
IX сар
9 сарын 1 Намрын улирлын хичээл эхэлнэ
9 сарын 1 – 14 Бакалаврын өдөр, оройн хөтөлбөрийн оюутнуудын өмнөх улирлын дүнгийн гомдол, маргаан шийдвэрлэх
9 сарын 12 – 16 Ахисан түвшний хөтөлбөрийн элсэлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах
9 сарын 19 – 21 Ахисан түвшний хөтөлбөрт элсэгчдэд зориулсан чиглүүлэх сургалт
9 сарын 20 – 23 Бакалаврын эчнээ хөтөлбөрийн суралцагчдын хичээл сонголт баталгаажуулалт
9 сарын 22 – 28 Ахисан түвшний суралцагчдын хичээл сонголт баталгаажуулалт
9 сарын 26 – 28 Бакалаврын эчнээ хөтөлбөрийн суралцагчдын хичээл сонголт баталгаажуулалт
9 сарын 29 Бакалаврын эчнээ, магистрант, докторантын намрын улирлын хичээл эхэлнэ
X сар
9 сарын 29 – 10 сарын 12 Бакалаврын эчнээ, магистр, докторын хөтөлбөрийн суралцагчдын өмнөх улирлын дүнгийн гомдол, маргаан шийдвэрлэх
10 сарын 1 – 31 Хос, хавсарга мэргэжлийн хөтөлбөрт суралцах хүсэлт гаргах
10 сарын 6 – 11 сарын 9 Бүх түвшний суралцагчид төгсөх хүсэлт гаргах
10 сарын 13 – 19 Бакалаврын хөтөлбөр сурталчлах өдөрлөг I
10 сарын 20 – 26 Бакалаврын хөтөлбөр сонгох тандалт I
10 сарын 20 – 26 Явцын шалгалт
XI сар
11 сарын 1 – 15 Хос, хавсарга хөтөлбөрөөр суралцах хүсэлт шийдвэрлэх
11 сарын 7 – 1 сарын 4 Ахисан түвшний хөтөлбөрийн хаврын улирлын элсэлтийн бүртгэл
11 сарын 10 – 16 Сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөртэй холбоотой өөрчлөлтийг Хөтөлбөр хариуцсан нэгж системд тусгах 
11 сарын 17 – 23 Бакалавр, Магистрын ажлын урьдчилсан хамгаалалт
11 сарын 24 – 12 сарын 7 Суралцагч хувийн суралцах төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах
XII сар
12 сарын 15 – 1 сарын 13 Шилжин суралцах хүсэлт гаргах
12 сарын 15 – 23 Бакалавр, Магистрын ажлын жинхэн хамгаалалт
12 сарын 22 – 1 сарын 4 Улирлын шалгалт
I сар
1 сарын 5 – 11 Нэгтгэн дүгнэх
1 сарын 5 – 11 Ахисан түвшний хөтөлбөрийн элсэлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах
1 сарын 12 – 14 Бакалаврын хөтөлбөрийн нэмэлт сонголт
1 сарын 12 – 18 Элсэн орсон, шилжин ирсэн, хөтөлбөр сонгосон суралцагч хувийн суралцах төлөвлөгөөг зохиох
1 сарын 12 – 2 сарын 1 Улирлын амралт
1 сарын 16 – 20 Төгсөлтийн баяр
1 сарын 16 – 24 Шилжилтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах
1 сарын 19 – 28 Бакалавр, магистрант, докторантын хичээл сонголт, баталгаажуулалт
1 сарын 24 – 27 Ахисан түвшний хөтөлбөрт элсэгчдэд зориулсан чиглүүлэх сургалт

ХАВРЫН УЛИРАЛ

Хугацаа Үйл ажиллагаа
II сар
2 сарын 2 Бакалаврын өдөр, орой, ахисан түвшний хаврын улирлын хичээл эхэлнэ
2 сарын 2 – 15 Өмнөх улирлын дүнгийн гомдол, маргаан шийдвэрлэх
2 сарын 9 – 15 Бакалаврын эчнээ хөтөлбөрт элсэн орсон, шилжин ирсэн, хөтөлбөр сонгосон суралцагч хувийн суралцах төлөвлөгөө зохиох
2 сарын 23 – 3 сарын 1 Бакалаврын эчнээ хөтөлбөрөөр суралцагчийн хичээл сонголт, баталгаажуулалт
III сар
3 сарын 1 – 31 Хос, хавсарга мэргэжлийн хөтөлбөрт суралцах хүсэлт гаргах
3 сарын 2 Бакалаврын эчнээ хөтөлбөрийн хаврын улирлын хичээл эхэлнэ
3 сарын 2 – 15 Бакалаврын эчнээ хөтөлбөрийн оюутнуудын өмнөх улирлын дүнгийн гомдол, маргаан шийдвэрлэх
3 сарын 9 – 4 сарын 5 Бүх түвшний суралцагчид төгсөх хүсэлт гаргах
3 сарын 23 – 29 Явцын шалгалт
3 сарын 30 – 4 сарын 5 Бакалаврын хөтөлбөр сурталчлах өдөрлөг II
IV сар
4 сарын 1 – 14 Хос, хавсарга мэргэжлээр суралцах хүсэлт шийдвэрлэх
4 сарын 6 – 12 Бакалаврын хөтөлбөр сонгох тандалт II
4 сарын 13 – 19 Сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөртэй холбоотой өөрчлөлтийг Хөтөлбөр хариуцсан нэгж системд тусгах
4 сарын 20 – 26 Бакалавр, Магистрын ажлын урьдчилсан хамгаалалт
4 сарын 27 – 5 сарын 10 Суралцагч хувийн суралцах төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах
V сар
5 сарын 22 – 26 Бакалавр, Магистрын ажлын жинхэнэ хамгаалалт
5 сарын 25 – 6 сарын 7 Улирлын шалгалт
VI сар
6 сарын 8 – 14 Нэгтгэн дүгнэх
6 сарын 15 – 21 Бакалаврын хөтөлбөр сонголт
6 сарын 15  Зуны амралт эхэлнэ
6 сарын 15 – 8 сарын 10 Зуны нэмэлт улирал
6 сарын 19 – 23 Төгсөлтийн баяр
VII сар – IX сар
6 сарын 20 – 8 сарын 20 Бакалаврын орой хөтөлбөрийн элсэлтийн бүртгэл
7 сарын 1 – 8 сарын 10 Шилжин суралцах хүсэлт гаргах /намар/
7 сарын 15 – 9 сарын 10 Магистр, докторын хөтөлбөрт элсэгчдийн бүртгэл /намар/
7 сарын 20 – 9 сарын 20 Бакалаврын эчнээ хөтөлбөрийн элсэлтийн бүртгэл
 
Back to top